NORVIA TRADING SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 14323648
Data publicării în BPI: 13 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 23.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5849/62/2014 Tribunal Brasov Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal, Judecător sindic Silviu Oprea.

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunal Brasov, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal, str. 15 Noiembrie nr. 45, nr tel.0268/419615, program Luni – Vineri 830 – 1230

3.Debitor: SC Norvia Trading SRL, CUI 14323648, J08/1250/2001 cu sediul în Săcele, str. Avram Iancu nr. 80, jud. Brasov,

3.1. Administrator special: nu s-a desemnat

4.Creditori:

5.Administrator judiciar: SMDA Insolvency – Filiala Brasov SPRL, CIF RO 26258071, Brasov, str. Lucian Blaga nr. 6, et. 1, biroul 1, jud. Brasov, RSP 0164, Tel.: 0268 – 329053 Fax: 0368 – 009152, e – mail: [email protected] ro, prin practician în insolvenţă, av. Călin DIMA

6.Subscrisa: SMDA Insolvency – Filiala Brasov SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Norvia Trading SRL, conform încheierii sedinţei camerei de consiliu din data de 10.11.2014 pronunţată de Tribunalul Brasov, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal, în dosarul 5849/62/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si art. 100 alin 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului SC Norvia Trading SRL, având CUI 14323648 si J08/1250/2001, cu sediul în Săcele, str. Avram Iancu nr. 80, jud. Brasov, dispusă prin încheierea sedinţei camerei de consiliu din data de 10.11.2014 pronunţată de Tribunalul Brasov, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal, în dosarul nr. 5849/62/2014.

7.1. Creditorii debitorului SC Norvia Trading SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 23.12.2014. Nedepunerea cererii de admitere a creanţei, în condiţiile art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, până la termenul menţionat, atrage decăderea din drepturile privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului în conformitate cu art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12.01.2015.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar, potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, este de 7 zile de la data publicării tabelului preliminar în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Termenul pentru întocmirea, înregistrarea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.02.2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii, prevăzut art. 71 alin (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, este de 10 zile de la data primirii prezentei notificări.

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Brasov, str. Lucian Blaga nr. 6, et. 1, biroul 1, jud. Brasov, în data de 16.01.2015, ora 12,00, având ca ordine de zi:
–  prezentarea situaţiei debitorului;
– desemnarea Comitetului creditorilor si a presedintelui acestuia;
– confirmarea administratorului judiciar SMDA Insolvency – Filiala Brasov SPRL si aprobarea onorariului solicitat.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Brasov pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

10. În ceea ce priveste înscrierea la masa credală.1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Brasov „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă 2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă cauzele de preferinţă, în copii certificate.

Titlurile de valoare la ordin sau la purtător se vor depune în original la administratorul judiciar.3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosarul cauzei.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 11. În ceea ce priveste adunarea creditorilor. Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota si prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îsi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atasat ori asociat semnăturae lectronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace administratorului judiciar – fax: 0368/009152, e – mail: [email protected] ro până în ziua si ora fixată pentru exprimarea votului.

Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător se vor prezenta cu originalele acestora în cazul în care originalele nu au fost predate administratorului judiciar, pentru exercitarea votului în adunarea/comitetul generala a creditorilor

12. Restricţii pentru creditori. De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, conform art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata