OIL-PIN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15374690
Data emiterii: 23.03.2010
Data publicării în BPI: 19.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 6138/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Oboroceanu Maria.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, Bacău, tel. 0234/451419, programul arhivei/registraturii instanţei 10-14.
3.1.Debitor: SC Oil Pin SRL Comanesti, CIF R15374690, sediul: social str. Garii, nr.3, Comanesti, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/415/2003.
4.Creditor: listă anexă.
5.Administrator judiciar: Oniga Mircea-Expert Contabil, CIF RO19547077, sediul social: str. Republicii, bl.G3, sc.B, ap.25, Comanesti, Bacău, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 11219, tel./fax 0234/371940, e-mail: [email protected], nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Oniga Mircea.
6.Subscrisa Oniga Mircea, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Oil Pin SRL Comanesti, conform sentinţei comerciale nr. 1426 din data de 17/12/2009, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 6138/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Oil Pin SRL Comanesti, prin sentinţa comercială nr. 6138/110/2009, încheierea din data de 6138/110/2009, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 6138/110/2009.
7.1.Debitorul SC Oil Pin SRL Comanesti are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului AFP Bacău trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 01/03/2007. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 04/03/2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 19/03/2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 19/03/2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 19/03/2010. Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este 19/03/2010.
8. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la adresa: str. Republicii, bl.G3, sc.B, et.I, ap.25, Comanesti, Bacău, în data de 15/03/2007, ora 10, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor; confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar; alte menţiuni.
10.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 40 lei şi de un timbru judiciar de 0,15 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata