OLT IMEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului prin procedura generală

CUI: 2411665
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 7033/118/2013, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă,

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Traian nr. 31, Constanţa, jud. Constanţa Număr de telefon 551345, programul arhivei 8:30-12:30 (Luni – Joi), 12-15 (Vineri)

3.Debitor: SC OLT IMEX SRL – în faliment, în bankruptcy, en falite – CIF 2411665, sediul social în Loc. Eforie Nord, Oras Eforie, str. Spiru Haret, nr. 17, Judet Constanţa, Număr de ordine la ORC J13/3687/1992.

3.1. Administrator special: Vasile Olteanu – dreptul de administrare fiind ridicat de catre instanta la data de 24.03.2014.

4. Lichidator judiciar TZA Insolvenţă S.P.R.L., CIF RO25150283, sediul social în Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, clădirea America House, etaj 8, sector 1, Bucuresti numar de inscriere în tabloul UNPIR RSP0356, Tel: 021/ 204 8890, Fax 021/204 8899, E-mail: [email protected], nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică av. Ciprian Dragomir

5. Subscrisa: TZA Insolvenţă S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC OLT IMEX SRL, conform Sentintei Civile nr. 2806 din data de 17.10.2014 pronunţată de Tribunalul Constanta, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 7033/118/2013, în temeiul art. 108 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

6. Intrarea debitorului SC OLT IMEX SRL în procedura falimentului prin procedura generala prin Sentinţă civilă nr. 2806 din data de 17.10.2014 pronunţată de Tribunalul Constanta, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 7033/118/2013.

6.1. Debitorul SC OLT IMEX SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC OLT IMEX SRL care detin creante impotriva acestei societati nascute în cursul procedurii trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenele stabilite de instanta prin Sentinţă civilă nr. 2806 din data de 17.10.2014: termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor suplimentare (nascute în cursul procedurii) asupra averii debitorului 28.11.2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 19.12.2014. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 12.01.2015.

6.2.3. Termenul de judecata: 26.01.2015.

7. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanta.

Informatii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata