OPEN MIND DESIGN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18934989
Data publicării în BPI: 22 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 14.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 30953/3/2013 Tribunalul BUCURESTI Secţia a-VII-a Civilă Judecător sindic PAICU MIHAELA

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul BUCURESTI Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, cod postal 030823, Telefon (centrala): 021 – 408.36.00; 408.37.00; 318.77.00 Program cu publicul: Zilnic – orele 0930 – 1400

3.1. Debitor SC OPEN MIND DESIGN SRL Cod de identificare fiscală 18934989/15.08.2006, sediul social Bucuresti sectorul 4,Bulevardul UNIRII NR. 6, Bl.8 C, Scara 1,etaj 6, ap.17, Număr de ordine în registrul comerţului J/40/13135/15.08.2006 Tel/0744187836

3.2. Administrator special: Nu este desemnat

4.Creditori: SC PRODPLAST SA, CIF RO 108, J/40/161/1991, cu sediul în Bucuresti, B-dul Basarabia NR.256, SECTOR 3/ / ANAF-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA-DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI.

5.Lichidator judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA VIZIRU DANIELA, Cod de identificare fiscală 20108130 sediul social Bucuresti sector 1,B-dul Ion Mihalache nr.148, Bl.8, ap.22. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 585 .Tel 0722359440/Fax 0216652817;e-mail danielaviziru@yahoo.com Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică :VIZIRU DANIELA

6.Subscrisa/Subsemnatul(a): CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA VIZIRU DANIELA, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC OPEN MIND DESIGN SRL conform sentinţei civile nr. 7958/03.10.2014 pronunţată de Tribunalul Tribunalul BUCURESTI, Secţia Secţia a-VII-a Civilă în dosarul 30953/3/2013, în temeiul art. 108 alin (1) si art. 109 alin (1)si (2) din Legea privind procedura insolvenţei. Notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:

– debitorul desi si-a declarat intenţia de reorganizare nu a depus un plan;
– debitorul nu si-a declarat intenţia de a intra în reorganizare si nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare;
– nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat si confirmat;
– obligaţiile de plată si celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat;
– activitatea debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale;
– a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei comerciale nr._________/ Încheierii din data de ______/______/_______ pronunţată în dosarul menţionat mai sus

7.1. Debitorul SC OPEN MIND DESIGN SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC OPEN MIND DESIGN SRL , inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 14.11.2014.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 12.12.2014
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 29.12.2014
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 09.01.2014

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunica

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata