ORIZONT 2000 SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 6107180
Data emiterii: 30.03.2010
Data publicării în BPI: 31.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 4931/40/2009, Tribunal Botoşani, Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, Judecător sindic Axinte Lăcrămioara.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8 loc. Botoşani jud. Botoşani, număr de telefon 0231511739, programul arhivei/registraturii instanţei 9 – 13.

3.1.Debitor: SC Orizont 2000 SRL, CIF: 6107180, sediul social: loc. Poiana, com. Vorona, jud. Botoşani; număr de ordine în registrul comerţului J07/717/1994.

4.Administrator judiciar: Nord Expert IPURL, CIF 24507486, sediul social: str. Popa Şapca nr.28, Botoşani, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0348, tel./fax 0721210930, e-mail expertnord@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Rotaru Sonia.

5.Subscrisa: Nord Expert IPURL, prin reprezentant legal Rotaru Sonia, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Orizont 2000 SRL Botoşani, conform sentinţa nr.52, din data de 21/01/2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4931/40 /2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

6.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului a SC Orizont 2000 SRL Botoşani, prin sentinţa nr.52, din data de 21/01/2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4931/40 /2009.

6.1.Debitorul SC Orizont 2000 SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2.Creditorii debitorului SC Orizont 2000 SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este:20/03/2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 18/04/2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 07/05/2010, întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 17/05/2010.

7.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc: în incinta SC Jatex SA, adresa: str. Calea Naţionala, nr.32, etaj III, data 23/04/2010, ora 11,00, având ca ordine de zi: confirmarea administratorului şi lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului; prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; alte menţiuni.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 150 lei şi de un timbru judiciar de 0.30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata