ORIZONT HIDRO CONS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 13950320
Data publicării în BPI: 28 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 21.11.2014
1.Date privind dosarul: nr. dosar 7326/97/2013, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic: Marcu Liviu.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. 1 Decembrie, nr. 35, loc. Deva, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 8:30 – 13:00

3.1.Debitor: Orizont Hidro Cons SRL, cod de identificare fiscală 13950320, cu sediul social în Deva, str. Crîngului, nr. 23, judeţul Hunedoara, înregistrată la O.R.C. Hunedoara sub nr. J20/456/2001.

3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.

4.Creditor: listă anexă.

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventă Moldovan Ana-Maria, cod de identificare fiscală 32581890, cu sediul social în Orăstie, str. Popa-Șapcă, nr. 6, jud. Hunedoara, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare UNPIR RFO I-2306, tel/fax: 0726/770888; 0354/819736, e-mail: [email protected], nume si prenume reprezentant lichidator judiciar: Moldovan Ana – Maria.

6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolventă Moldovan Ana-Maria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Orizont Hidro Cons SRL, conform sentinţei nr. 881/F/2014 din data de 15.10.2014, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 7326/97/2013 în temeiul art. 108 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment în temeiul art. 107 alin. 1 lit d din Legea privind procedura insolvenței.

7.1.Debitorul Orizont Hidro Cons SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului Orizont Hidro Cons SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 21.11.2014. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 10.12.2014.

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute după data deschiderii procedurii insolvenței este cu cel puțin 10 zile înainte de data definitivării tabelului definitiv consolidat. Termenul limită pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 07.01.2015.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat in mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Lista anexă privind creditorii debitoarei Orizont Hidro Cons SRL

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata