PANATHERM SRL – notificare privind deschidere procedurii de faliment în formă generală

CUI: 7559167
Data publicării în BPI: 24 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 27.11.2014
1. Date privind dosarul: nr. 4477/83/2012, Tribunal Satu Mare, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal. Judecător sindic: Mureşan Cardonel .

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa – str. Mihai Viteazu nr. 8, mun. Satu Mare; tel. 0261-713650; programul arhiveiîn zilele lucrătoare între orele 8,30 – 12,00.

3.1. Debitor: SC Panatherm SRL Satu Mare, în faliment / în bankruptcy / en faillite, CUI 7559167, având sediul social în loc. Satu Mare, str. Unirii, nr. 69, jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul Comerţului J30/492/1995.

3.2. Administrator special: domnul Nagy Attila, născut la data de 30.12.1965 în loc. Satu Mare, domiciliat în Satu Mare, str. Serelor nr. 11, jud. Satu Mare, CNP 1651230301984, posesor al CI seria SM numărul 191586.

4.Creditori: Conform Tabelului definitiv de creanţe nr. 2161/18.07.2012.

5.Lichidator judiciar: Insolvenţa SM SPRL, CIF RO26020710, cu sediul social în loc. Satu Mare, str. Crisan, nr. 22, jud. Satu Mare, având numărul RFO II – 0405 la înscrierea în Tabloul practicienilor în insolvenţă, nr. de tel./fax 0261- 770086, 0745 245 844, e-mail: [email protected], reprezentată legal în această cauză de practician coordonator, Ion Dohotar. Subscrisa Insolvenţa SM SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Panatherm SRL Satu Mare, conform Sentinţei Civile nr. 1008/F din 09.10.2014, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 4477/83/2012, în temeiul art. 108 alin (1) si din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

6. Intrarea debitoarei în faliment în procedura generală, având în vedere că în temeiul art. 107 lit. C) din Legea nr. 85/2006,debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată în condiţiile stipulate prin planul de reorganizare.

6.1. Debitoarea SC Panatherm SRL Satu Mare are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitoarei, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau  ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa creadală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei născute în timpul procedurii în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 27.11.2014. In temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului;

6.2.2. Se fixează termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului suplimentar al creanţelor la 08.01.2015

6.2.3. Se fixează termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele nărscute în cursul procedurii la data de 26.01.2015

6.2.4. Se fixează termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 05.02.2015.

7. Deschiderea procedurii de faliment în formă generală se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Satu Mare. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Taxa judiciară de timbru se achită în contul deschis la Trezoreria Satu Mare RO64TREZ54621070203XXXXX pentru beneficiar Primăria Municipiului Satu Mare, cod fiscal 4038806.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia acţiunilor exercitate în cadrul unui proces penal (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata