PANIDAS COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată

CUI: 18661137
Data publicării în BPI: 15 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.10.2014
1.Număr dosar 1728/88/2014,Tribunal Tulcea Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, js NL

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Str. Toamnei, nr.15, Tel:0240512359; Programul arhivei/registraturii instanţei Luni-Vineri:09.00-13.00

3. Debitor: S.C. Panidas Company S.R.L. Cod de identificare fiscală 18661137; Sediul social: Macin, str. Maior Sonţu nr 9, jud. Tulcea; Număr de ordine in registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor si fundaţiilor/alte registre J36/227/2006.

4. Creditor: DGFP Tulcea, str. Babadag, nr. 163 bis; ITM Tulcea, str. Babadag, nr. 118, Primăria Tulcea, AVAS Bucureşti;

5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Bulacu Ștefan, Cod de identificare fiscală 27536150, sediul social în Babadag, str. Republicii, nr. 100, bl. 78, sc. A2, ap. 5, jud. Tulcea , Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B3143 Tel/Fax 0240/534888, E-mail bulacu [email protected], Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Bulacu Ștefan

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): Cabinet Individual de Insolvenţă Bulacu Ștefan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Panidas Company S.R.L., conform încheierii NR 1523 din 05.09.2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul 1728/88/2014 J.S. NL, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (4) sau alin. (6), si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată si intrarea in faliment împotriva debitorului S.C. Panidas Company S.R.L. prin încheierea NR. 1523 din 05.09.2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dos. Nr. 1728/88/2014 J.S NL

7.1. Debitorul S.C. Panidas Company S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii în formă simplificată să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului S.C. Panidas Company S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.10.2014 În temeiul art. 106 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 20.10.2014;

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 5 zile de la publicarea in buletinul de insolvenţă;Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 10.11.2014.

Prima sedinţă a adunării creditorilor 23.10.2014 Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Tulcea.

Informaţii Suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar , cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata