PAR ROM SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 19042856
Data publicării în BPI: 27 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 19.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr unic dosar 7946/105/2014, Tribunal Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal – Biroul faliment, Judecător sindic Popescu Elena

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Piața Victoriei, nr. 10, cod 100031, Ploiesti, judeţ Prahova, număr de telefon 0244.511.110, programul arhivei/registraturii instanţei 9.00 – 13.00

3.Debitor: SC Par Rom SRL, sediul social: Ploiesti, Piata Mihai Viteazul, nr. 1, bl. 26 C, et. 2, ap. 5, jud. Prahova, cod de identificare fiscală 19042856, număr de ordine în registrul comerţului J29/2040/2006

4. Administrator judiciar: VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social în Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc.B, ap. 3, judeţ Prahova, RFO II – 0700, tel./fax 0244.519800, e-mail [email protected], nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Beatrice Ionescu

5. Subscrisa VIA Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Par Rom SRL, conform încheierii din data de 14.11.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal – Biroul faliment, în dosarul 7946/105/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si art. 100 alin. (1) si urm. din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, coroborate cu art. 71, art. 74 si art. 67 alin.(2) din acelasi act normativ, notifică

6. Intrarea în procedura insolvenţei împotriva debitorului SC Par Rom SRL prin încheierea din data de 14.11.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal – Biroul faliment si de Contencios Administrativ – Birou faliment, în dosarul 7946/105/2014.

6.1. Debitorul SC Par Rom SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC Par Rom SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.12.2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii, pronunțata ca urmare a cererii formulate de catre debitor, în conditiile art. 71 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, este de 10 zile de la primirea notificării, si termenul de soluţionare a opoziţiilor este de 10 zile după formularea opoziţiilor.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 07.01.2015.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.01.2015.

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc.B, ap.3, jud. Prahova la data de 12.01.2015, ora 14/00, având ca ordine de zi: 1. Prezentarea situaţiei debitorului; 2. Desemnarea Comitetului creditorilor; 3. Confirmarea administratorului judiciar si stabilirea retribuţiei acestuia.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata