PENCRIS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17930040
Data publicării în BPI: 18 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4799/111/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic: Varga Iren,

2.Arhiva/registratura instanţei: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, cod 410033, jud. Bihor, tel. 0259414896, 0259414598; 0359432755, 0359432753, Programul arhivei/registraturii instanţei: Arhiva: zilnic, între orele: 830 – 1130.; Registratura: zilnic, între orele: 830 – 1130.

3.1. Debitor: SC Pencris SRL cu sediul în localitatea Haieu, Cartierul Băile 1 Mai, nr.99, jud. Bihor, având CUI 17930040, J05/1873/2005.

3.2. Administrator special:-

4.Creditor: –

5.Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Bihor S.P.R.L., cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale UNPIR: RFO 0396 din 01.06.2009, cod de înregistrare fiscală nr. 25979789, tel. 0259/433.134, email: bihor@citr.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Popa Cristina.

6.Subscrisa Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Bihor S.P.R.L., cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, et.2, judeţul Bihor, desemnată prin Încheiere nr. 1562/F/2014 din data de 28.10.2014 în dosarul nr. 4799/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC PENCRIS SRL prin prin Încheierea nr. 1562/F/2014, pronunţată în şedinţa publică din data de 28.10.2014, în dosarul nr.4799/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor

7.1. Debitorul SC Pencris SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului Pencris SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este (ziua/luna/anul) 12/12/2014. În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 05/01/2015. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2). Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este (ziua/luna/anul) 25/01/2015. Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este de 10 zile de la primirea notificărilor prevăzute la art.100 din Legea 85/2014.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la adresa str. Roman Ciorogariu, nr.24, et.2, judeţul Bihor, data 12/01/2015, ora 12, având ca ordine de zi :
Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii în vederea administrării şi conservării patrimoniului;
Prezentarea şi aprobarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia;
Analiza şi aprobarea strategiei de continuare a procedurii;
Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;
Confirmarea administratorului judiciar, Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Bihor SPRL;
Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar;
Diverse.

9. Comitetul creditorilor:
Componenţa Comitetului creditorilor este: –

Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor. / registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata