PENMASTER SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17930156
Data publicării în BPI: 18 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4798/111/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secţia a II-a Civilă si de Contencios Administrativ si Fiscal. Judecător sindic: Șilinca Anca Raluca,

2.Arhiva/registratura instanţei: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, cod 410033, jud. Bihor, tel. 0259414896, 0259414598; 0359432755, 0359432753, Programul arhivei/registraturii instanţei: Arhiva: zilnic, între orele: 830 – 1130.; Registratura: zilnic, între orele: 830 – 1130.

3.1. Debitor: SC PENMASTER SRL cu sediul în localitatea Haieu, Cartierul Băile 1 Mai, nr.98, jud. Bihor, având CUI 17930156, J05/1874/2005.

3.2. Administrator special:-

4.Creditor: –

5.Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA Filiala Bihor S.P.R.L., cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale UNPIR: RFO 0396 din 01.06.2009, cod de înregistrare fiscală nr. 25979789, tel. 0259/433.134, email: bihor@citr.ro. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar: Popa Cristina.

6.Subscrisa Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA Filiala Bihor S.P.R.L., cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, et.2, judeţul Bihor, desemnată prin Încheiere nr. 1587/F/2014 din data de 30.10.2014 în dosarul nr. 4798/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC PENMASTER SRL prin Încheierea nr. 1587/F/2014, pronunţată în sedinţa publică din data de 30.10.2014, în dosarul nr.4798/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor

7.1. Debitorul SC PENMASTER SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului PENMASTER SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este (ziua/luna/anul) 15/12/2014.
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 05/01/2015.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2).
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este (ziua/luna/anul) 02/02/2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă este de 10 zile de la primirea notificărilor prevăzute la art.100 din Legea 85/2014.

8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Adresa (stradă,număr, localitate,sector,judeţ) Str. Roman Ciorogariu, nr.24, et.2, judeţul Bihor, Data (ziua/luna/anul) 12/01/2015 Ora 13 având ca ordine de zi :

Prezentarea măsurilor efectuate de la declansarea procedurii în vederea administrării si conservării patrimoniului;
Prezentarea si aprobarea raportului de cauze si a concluziilor acestuia;
Analiza si aprobarea strategiei de continuare a procedurii;
Desemnarea comitetului creditorilor si a presedintelui acestuia;
Confirmarea administratorului judiciar, Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA FILIALA BIHOR SPRL;
Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar;
Diverse.

9. Comitetul creditorilor:
Componenţa Comitetului creditorilor este: –

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor. / registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata