PERLA MOLDOVEI SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 968130
Data publicării în BPI: 06 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 11.12.2014

1.Date privind dosarul: Număr dosar 3157/110/2014, Tribunal Bacău, Secţia a II-a Civila si Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic dl. Grancea Gabriel

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, Număr de telefon arhiva 0234.51.44.19

3.1.Debitor: Perla Moldovei SA Cod de identificare fiscală RO968130, cu sediul social în Slanic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Bacău înregistrat la ORC sub nr. J04/203/1991

3.2.Administrator special nu a fost desemnat

4.Creditori si orice alta persoana interesata

5.Administrator judiciar Sierra Quadrant SPRL, Cod de identificare fiscală RO13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, loc. Bacău, jud. Bacău, Număr de înregistrare la UNPIR – RFO II – 0148, tel./fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail [email protected], Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Dragomir Florin

6.Subscrisa Sierra Quadrant S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului Perla Moldovei SA, conform Sentinței civile nr. 934/2014 din data de 23.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civila si Contencios Administrativ si Fiscal, în Dosarul 3157/110/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin. (1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei notifică

7.Deschiderea procedurii insolvenţei pentru debitorul: Perla Moldovei SA prin Sentinţa civila nr. 934/2014 din 23.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bacău, în Dosarul 3157/110/2014. Conform hotărârii judecătorul sindic a dispus ridicarea dreptul de administrare al debitoarei.

7.1.Creditorii debitorului Perla Moldovei SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 11.12.2014. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.12.2014. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 5 zile de la data publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Termen pentru întocmire, afișare si comunicare a tabelului definitiv a creanţelor este 08.01.2015.

8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar al Perla Moldovei SA din Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, în data de 17.12.2014, ora 12.00 având ca ordine de zi: Desemnarea Comitetului creditorilor si a presedintelui acestuia; Prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 59 si 54 LPI si aprobarea acestora; – Confirmarea Sierra Quadrant SPRL în funcţia de administrator judiciar al societății Perla Moldovei SA si aprobarea onorarului administratorului judiciar.

9.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat 10.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2.Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3.Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă sau email. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei

4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bacău din str. Stefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, Dosar nr. 3157/110/2014 sau în Buletinul procedurilor de insolventa.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei). Alte menţiuni: În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea 85/2006 creditorii vor trebui sa precizeze daca invoca compensarea creanţelor cu cele ale debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata