PEROMAR IOZERB COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 6919551
Data publicării în BPI: 14 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5504/100/2014 Tribunalul Maramureş; Judecător sindic: Nela Borcutean ; Grefier: Rodica Jula;

2. Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr.2A, jud. Maramureş, nr. de telefon: 0262/218235.

3. Debitor: SC PEROMAR IOZERB COM SRL , cu sediul in Dumbrăviţa, nr. 363, jud. Maramureş, cu nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J24/2553/1994, având CUI 6919551.

4. Asociaţi: BREZOI PETRU

5. Administrator statutar: BREZOI PETRU, cetăţean roman, CNP 1620215240052, domiciliat in sat. Dumbrăviţa, nr. 363, Comuna Dumbrăviţa, judeţul Maramureş, identificat cu cartea de identitate seria MM, nr. 654343, eliberata de SPCLEP Baia Mare, la data de 04.02.2013

6. Administrator judiciar provizoriu: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA FELEZEU ION TUDOR cu sediul în Cluj Napoca, str. Dorobanţilor nr. 7 ap.15, jud. Cluj, Atestat nr. 1B2481/2011, U.N.P.I.R., C.I.F. 28915518 tel. 0744261868, fax 0364143285, e-mail [email protected] CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA FELEZEU TUDOR ION, cu sediul în Cluj Napoca, str. Dorobanţilor nr. 7 ap.15, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC PEROMAR IOZERB COM SRL, conform Încheierii nr. 4785 din data de 31.10.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş, în dosar nr. 5504/100/2014. notifică

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC PEROMAR IOZERB COM SRL prin Încheierea civilă nr. 4785 din data de 31.10.2014, pronunţată de Tribunalul Maramureş, în dosar nr. 5504/100/2014

7.1. Debitorul SC PEROMAR IOZERB COM SRL are obligaţia, in temeiul art. 39, din Legea privind procedura insolventei, ca în termen de 2 zile de la primirea prezentei notificări, să deschidă un cont la o unitate bancara in care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii

7.2. Creditorii debitorului SC PEROMAR IOZERB COM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.12.2014
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din dreptul de a fi înscris in tabelul creditorilor, neputând dobândi calitatea de creditor îndreptăţit sa participe la procedura. Decăderea va fi constatata de Administratorul Judiciar care nu va mai înscrie creditorul in tabelul creditorilor.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limita pentru întocmirea si comunicarea raportului prevăzut de art. 58, alin. 1, lit. a coroborat cu art. 92 din lege, este 20.11.2014
Termenul limita pentru întocmirea si comunicarea raportului prevăzut de art. 58, alin. 1, lit. b din lege, este 10.12.2014
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, de întocmire, afişarea şi publicare in BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 05.01.2015
Termenul de depunere a contestaţiilor împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar.
Termenul limită pentru definitivarea tabelului creanţelor este 30.01.2015

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Sediul CII Ion Tudor Felezeu: Cluj Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 7, ap. 15, jud. Cluj, Data 12.01.2015, Ora 1500 având ca ordine de zi :
– prezentarea situaţiei debitorului;
–  desemnarea Comitetului creditorilor;
–  confirmarea administratorului judiciar;
– stabilirea remuneraţiei şi onorariului administratorului judiciar; se propune spre aprobarea creditorilor o remuneraţie lunară de 1800 (unamieoptsute) lei + TVA şi un onorariu în procent de 7% + TVA din orice sume atrase în averea debitoarei, pentru distribuire către creditori
–  daca creditorii avansează cheltuieli pentru desfăşurarea procedurii;
–  altele.

Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuternicii cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţa. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua si la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului.

Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului Maramureş.

Informaţii Suplimentare

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1), alin (2), alin (3) din Legea privind procedura insolvenţei, însoţita de documentele justificative ale creanţei.

Actele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă, la adresa Cluj Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 7 ap.15, jud. Cluj. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei  judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita, pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75, alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata