PIETA METAL SRL – notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei

CUI: 13346414
Data emiterii 19.03.2010
Data publicării în BPI: 01.04.2010

1.Dosar nr. număr 6745/99/2009 (464/2009) Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic magistrat Grădinaru Brînduşa Daniela.

2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, telefon: 215160, programul arhivei instanţei 09:00 13:00.

3.1.Debitor SC Pieta Metal SRL, CIF: 13346414, sediul social Iaşi, str. Sf.Lazar, nr.27, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/659/2000.

4.Creditor Administraţia Finanţelor Publice a mun. Iaşi cu sediul în Iaşi, str. A. Panu, nr.26.

5.Lichidator judiciar Audit Pro Consult SPRL, CIF: 21402876, sediul social Voluntari, cartier Pipera, str. Emil Racoviţă, nr.35-37-39, Azur 1, AJ 35, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0301, e¬mail: apc.insolventa @gmail.com, reprezentată de Pleşcan Alina, numar matricol 1C 1419/2005, tel: 0745 394 363.

6. În calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Pieta Metal SRL, conform sentinţei comerciale nr.257/S din 09.03.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 6745/99/2009 (464/2009) în temeiul art.61 alin.(1) şi (2), art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6) şi art.35 din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Pieta Metal SRL, prin Sentinţa comercială nr. 257/S din 09.03.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 6745/99/2009 (format vechi 464/2009).

7.1.Debitorul SC Pieta Metal SRL are obligaţia ca în 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Pieta Metal SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de depunere a creanţelor asupra averii debitorului este de 10.05.2010; În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturile privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului; Depăşirea termenului fixat pentru declararea creanţelor atrage decăderea din drepturile enumerate la art.76 alin.(1) din Lege.

Termenul limită pentru verificarea, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 26.05.2010; Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 31.05.2010; Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este de 08.06.2010, ora 1100; Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este de 10.06.2010.

Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la: sediul Tribunalului Iaşi – Judecător-sindic din Iaşi, str. N. Gane, nr.20 A, data 31.05.2010, ora 11.00 având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia; desemnarea sau confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar; aprobarea Programului de Administrare a Procedurii. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi şi celorlalte registre pentru efectuarea de menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, Iaşi, str. N. Gane, nr.20A în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata