PIZZERIA MC’DANA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16619080
Data emiterii: 04.03.2010
Data publicării în BPI: 24.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3523/40/2009, Tribunal Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Judecător – sindic Axinte Lăcrămioara;

2.Arhiva instanţei: str. Maxim Gorki nr.8, loc. Botoşani, jud. Botoşani, nr. tel. 0231/511739, programul arhivei instanţei: 9-13;

3.1.Debitor: SC Pizzeria Mc’Dana SRL CIF 16619080 sediul: str. Bucovina, nr.26, jud. Botoşani; nr. de ordine în registrul comerţului J07/348/2004;

4.Creditori:

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Botoşani – Piaţa Revoluţiei, nr.5, Botoşani,
Primăria Botoşani – Piaţa Revoluţiei, nr.1, Botoşani;
ITM Botoşani – Calea Naţională nr.83A bis, Botoşani.

5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, atestat 1B0223/2007, CIF 25877096; sediul social str. Griviţa, nr.1, bl.14D, sc. D, ap.24 Botoşani; sediul ales pentru corespondenţă str. Aprodu Purice, nr.5, Botoşani; tel./fax: 0231/514228; 0744/533.310, e-mail: [email protected];

6.Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Pizzeria Mc’Dana SRL Botoşani, conform sentinţei comerciale nr.120 din data de 11.02.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 3523/40/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborat art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Pizzeria Mc’Dana SRL, prin sentinţa comercială nr.120 din 11.02.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 3523/40/2009;

7.1.Debitorul SC Pizzeria Mc’Dana SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei;

7.2.Creditorii debitorului SC Pizzeria Mc’Dana SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 27.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 03.06.2010.

8.Se notifică faptul că adunarea creditorilor, convocată din oficiu în temeiul art.14 şi următoarele din Legea 85/2006, va avea loc la sediul CII Liliana Bordianu din Botoşani, str. Aprodu Purice, nr.5, în data de 11.05.2010, ora 10.30, având ca ordine de zi:

desemnarea componenţei comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic şi desemnarea lichidatorului judiciar al debitoarei; aprobarea onorariului administratorului/lichidatorului judiciar C.I.I. Bordianu Liliana pe perioada insolvenţei; prezentarea situaţiei debitorului.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.

Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei la Primăria Botoşani – RO13 TREZ 1162 1070 203X XXXX cod fiscal 3372882 şi de un timbru judiciar de 0,50 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata