PLEVNEI INVEST SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului

CUI: 17020126
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 08.11.2014

1.Număr dosar: 1924/122/2011, Tribunal Giurgiu, Secţia civilă, Judecător sindic Burtavel Mariana

2.Registratura instanţei: Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, număr de telefon: 0246/212725, programul registraturii instanţei: 9,00 – 13,00.

3.Debitor: SC Plevnei Invest S.R.L, cod de identificare fiscală: 17020126; sediul social: Giurgiu, Sos. Alexandriei,nr. 105, Corp C1, jud. Giurgiu, număr de ordine în registrul comerţului: J52/416/2011.

4.Creditor: Administraţia Finanţelor Publice Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 12

5.Lichidator judiciar: Phoenix LAR IPURL, cod de identificare fiscală: 20570367, sediul social: Giurgiu, sos. Alexandriei, bl. A5, ap. 8, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP0046, tel/fax :0246/230690,0745129797, e-mail: [email protected],www.pheonix.eu,nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Rădoi Mariana.6.Subscrisa Phoenix LAR IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Plevnei Invest SRL, conform incheierii din 08.10.2014, pronunţată de Tribunalul Giurgiu, secţia civilă, în dosarul 1924/122/2011, în temeiul art. 107 alin. (1) si art.3, ;i art.1, alin. 2, lit. e, pct. 4 si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, notifică,

7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Plevnei Invest S.R.L conform sentinţei comerciale 469 din 08.10.2014 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, secţia civilă, în dosarul1924/122/2011.

7.1. Debitorul SC Plevnei Invest S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Plevnei Invest S.R.L trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru declararea creanţelor suplimentare asupra averii debitorului este 08.11.2014. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 17.11.2014. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 28.11.2014 Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 08.12.2014

8. Se fixeaza termen în şedinţa publică la data de 11.02.2015 .

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Giurgiu pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

In vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind
procedura insolvenţei;

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atesta constituirea de garanţii, în copii certificate;cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă; toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata