POLPLAST SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 18094342
Data publicării în BPI: 21 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.11.2014

1.Număr dosar: 1000/93/2014, Tribunal Ilfov, Secţia Civila, Judecator sindic F18.

2.Registratura instanţei: Tribunalul Ilfov,Oras Buftea, Str.Stirbei Voda nr.24, Judeţul Ilfov.

3.Debitor: SC POLPLAST SRL, Cod unic de inregistrare: 18094342, sediul social: Str. Eroului, nr. 169, Comuna Chiajna, Judeţul Ilfov, număr de ordine în registrul comerţului: J23/2003/2005.

4.Creditor: ANDREI PLAST SRL (FOSTA FLORIS 28 IMPEX SRL ).

5.Administrator judiciar: Inseval IPURL, cod de identificare fiscală: RO20570375, sediul social: str. Mircea cel Batrân nr.16, parter, Giurgiu, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: RSP 0047, tel/fax: 031.101.34.27 / 0246.230.690, 0744.97.12.35., 0745.129.798, e-mail: [email protected], nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Marian Rădoi.

6.Subscrisa Inseval IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC ROGHIN ACTUAL SRL, conform sentinţei civile din data de 30.09.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia Civila, în dosarul 1000/93/2014, în temeiul art. 33, alin.(6) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC POLPLAST SRL conform sentinţei civile din data de 30.09.2014 pronunţată de Tribunal Ilfov, Secţia Civila în dosarul sus-mentionat.

7.1. Debitorul SC POLPLAST SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
În conformitate cu prevederile art.147 din Legea Insolvenţei nr. 85/2006 Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoana juridica, de a pune la dispoziţie judecătorului sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, în condiţiile prevăzute la art. 35, documentele si informaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit.a)-f) ori împiedicarea acestora, cu rea credinţă, de a întocmi documentaţia respectivă se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă”.

8. În temeiul art.47 alin 1 teza a II-a din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei Ridică debitorului dreptul de administrare – constând în dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea.

9. În temeiul art. 4 din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă instant dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.

10.Creditorii debitorului SC POLPLAST SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

10.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.11.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

10.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.12.2014. Termenul de definitivare si afisarea tabelului creanţelor este 22.12.2014.

11. Se notifică faptul că prima sedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc la adresa: str. Gării de Nord nr. 6-8 sc. 4, et. 5, ap. 50, sector 1 Bucuresti, data 12.12.2014 ora 14:00 având ca ordine de zi:
1. prezentarea situaţiei debitorului si aprobarea rapoartelor întocmite de către administratorul judiciar;
2. desemnarea comitetului creditorilor si a presedintelui comitetului creditorilor;
3. confirmarea administratorului judiciar;
4. confirmarea onorariului administratorui judiciar.

13. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru efectuarea menţiunii, debitoarei SC POLPLAST SRL, asociatilor debitoarei si administratorilor statutari, creditorilor, bancilor unde debitoarea are conturi deschise si instantelor judecatoresti în vederea aplicarii prevederilor art. 36 din Legea 85/2006, către toate DITL-urile pentru comunicarea în termen de 10 zile de la notificare a situatiei bunurilor proprietatea debitoarei, dupa cum urmeaza: Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Consiliului Local sector 1, Directia Impozite si Taxe Locale din Cadrul Consiliului Local sector 2, Directia Impozite si Taxe Locale din Cadrul Consiliului Local sector 3, Directia Impozite si Taxe Locale din Cadrul Consiliului Local sector 4, Directia Impozite si Taxe Locale din Cadrul Consiliului Local sector 5, Directia Impozite si Taxe Locale din Cadrul Consiliului Local sector 6, Primariei Balotesti, DGRFP Bucuresti în reprezentarea AFP Ilfov, ITM Ilfov, OCPI Ilfov, Arhivei Electronice de Garantii Mobiliare, Autoritatii Aeronautice Civile Romane, Autoritatii Navale Romane, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculări Vehicule Ilfov.

Informatii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata