PREFABRICATE PARMA & PAVER SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18376181
Data publicării în BPI: 14 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:31.10.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4200/62 Anul 2014 Tribunal Brasov Secţia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal . Judecător sindic Daniela Boricean

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Brasov, bd. 15 Noiembrie nr. 45, jud. Brasov . Număr de telefon 0268/419615 programul arhivei/registraturii instanţei 08: 30 – 12: 30

3.1. Debitor: PREFABRICATE PARMA & PAVER SRL Cod de identificare fiscală 18376181 Domiciliul/sediul social Zărnești, str. Uzinei nr. 1A, jud. Brasov, Număr de ordine în registrul comerţului J08/314/2006, Tel/Fax 0368 438 942 / 0368 438 943

4. Administrator judiciar: CII Popa Maria Luminiţa Cod de identificare fiscală 31391358, Sediul social str. M. Kogălniceanu nr. 20, bl. 1K, sc. D, ap. 23, jud. Brasov. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0292; Tel/Fax 0268 547 818 / 0268 547 819 E – mail [email protected] com, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Popa Maria Luminiţa

5. Subscrisa CII Popa Maria Luminiţa, în calitate de administrator judiciar al debitorului PREFABRICATE PARMA & PAVER SRL, conform sentinţei comerciale nr. 2503/sind/22.09.2014, pronunţată de Tribunalul Brasov, secţia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, în dosarul 4200/62/2014 în temeiul art. 71 alin. (2), art. 99 si art. 100 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, nr. 85/2014 notifică

6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului PREFABRICATE PARMA & PAVER SRL, prin sentinţa comercială nr. 2503/sind din data de 22.09.2014 pronunţată de Tribunalul Brasov, secţia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal în dosarul 4200/62/2014

6.1. Debitorul PREFABRICATE PARMA & PAVER are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 82 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa.

6.2. Creditorii debitorului PREFABRICATE PARMA & PAVER trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.10.2014.

În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul – limita de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii notificării, iar termenul de soluţionare a acestora nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12.11.2014. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea prezentei in BPI. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 03.12.2014.

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Brasov, str. M. Kogălniceanu nr. 20, bl. 1K, sc. D, ap. 23, jud. Brasov, in data de 17.11.2014, ora 12: 00.

8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brasov.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se transmită la Tribunalul Brasov „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 (1) din Legea nr. 85/2014.

2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de cauze de preferinţa în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata