PREGOTERM SA – notificare privind deschiderea procedurii generală a insolvenţei

CUI: 25538464
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.11.2014

1. Date privind dosarul: nr. dosar 5752/97/2014, Tribunal Hunedoara, Secţia a II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Cretu Andrea.

2.Arhiva/registratura instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 800–1000, 1200–1400.

3.1. Debitor: SC Pregoterm SA, cod de identificare fiscală 25538464, cu sediul social în Vulcan, bd. Mihai Viteazu, nr. 31, cam19, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/551/2009.

3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.

3.3 Creditori: lista anexă.

4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Holhoş Grigore, cod de identificare fiscală nr. 22086011, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, Cam. 44, et. 2, jud. Hunedoara, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale de Insolvenţă 1B1317/2009, tel/fax: 0254/231.166; mobil: 0741.168.336;

5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Holhoş Grigore, în calitate de administrator judiciar al SC Pregoterm SA, conform încheierii nr. 173/CC/F/2014 din data de 2 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5752/97/2014 în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin. (1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, corroborate cu art. 71, alin. (1) şi art. 67, alin. (1) din acelaşi act normativ, notifică:6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Pregoterm SA prin încheierea nr. 173/CC/F/2014 din data de 2 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5752/97/2014.

6.1. Creditorii debitorului SC Pregoterm SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 17.11.2014. In temeiul art. 114 din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 08.12.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii faţă de tabelul preliminar al creanţelor este de maxim 7 zile de la data publicării tabelului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Termenul de definitivare a creanţelor este 05.01.2015. Se notifică faptul că Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, cam. 44, jud. Hunedoara, în data de 12.12.2014, ora 12, având ca ordine de zi:

1. Prezentarea situaţiei debitorului;
2. Desemnarea unui Comitet al Creditorilor în condiţiile art. 50, alin. 4 din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
3. Confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorului syndic precum şi a retribuţiei acestuia;
4. Prezentarea măsurilor întreprinse de către administratorul judiciar şi aprobarea lor precum şi a celor care vor fi întreprinse în derularea procedurii;
5. Diverse.

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru efectuarea menţiunii.

8. Informaţii suplimentare:

8.1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea privind procedura de prevenirea insolvenţei şi de insolventa.

8.2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

8.3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata