PRO TC INDUSTRIAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 25255280
Data publicării în BPI: 07 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 19.12.2014

1.Date privind dosarul: Număr dosar nr: 206/1259/2014 Anul 2014 Tribunalul Specializat Arges, Judecător syndic.

2.Arhiva/registratura instanţei: Municipiul Arges, str. Maior Sontu nr. 2, Judeţul Arges, cod postal 110043. Număr de telefon 0248610303, fax 0248223290 (programul arhivei/registraturii instanţei, zilnic –orele 0800-1200

3.Debitor: SC PRO TC INDUSTRIAL SRL – în insolventa cu sediul în Sat Bascov, Comuna Bascov, str. Serelor nr. 48 A, camera nr. 3, Judeţul Arges, numar de ordine în registrul comerţului J3/348/2013, cod unic de inregistrare 25255280.

4.Creditor: SC SAUTER CONTROL SRL; SC ETEM D’SYSTEMS SRL prin mandatar COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL

5.Administrator judiciar: BNS INSOLVENCY IPURL, sediul social Bucuresti, bd. Basarabia nr. 106, bl. D5, sc. A, ap. 9, sector 2. Certificat inregistrare în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0672 tel./fax 0213117516 E-mail office@bnsinsolvency.ro, cod de identificare fiscală RO 31316357. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridica avocat Berneanu Nicoleta Sofia.

6.Subscrisa: BNS INSOLVENCY IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC PRO TC INDUSTRIAL SRL – în insolventa, conform sentintei civile nr. 1283 din data de 04.11.2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Arges, în dosarul nr: 206/1259/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28 alin. (1) sau după caz, art. 33 alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC SC PRO TC INDUSTRIAL SRL – în insolventa prin sentinta civila nr. 1283 din data de 04.11.2014 pronunţată de Tribunalul Specializat Arges, în dosarul nr. 206/1259/2014.

7.1. Debitorul SC PRO TC INDUSTRIAL SRL – în insolventa are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC PRO TC INDUSTRIAL SRL – în insolventa, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute anterior deschiderii procedurii este 19.12.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotararea civila de deschidere a procedurii :

-Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.01.2015.
-Termenul pentru, întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 23.01.2015.

8.Adunarea creditorilor: Conform dispozitiilor instantei prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, str. Harsova nr. 6, sector 3. Data 13.01.2015 Ora 15.00 avand ca ordine de zi:

3. Prezentarea situatiei debitorului si a raportului privind eventualele cauze si imprejurari care au dus la aparitia starii de insolventa si a persoanelor carora le sunt imputabile;

4. Prelungirea perioadei de observatie sau intrarea în procedura generala de faliment.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Specializat Arges/ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Specializat Arges „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalul Specializat Arges. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata