PRODALCOOL SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 14130906
Data emiterii: 19.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010

Date privind dosarul: număr dosar: 1111/89/2010, Tribunal Vaslui, Judecător sindic: Agafiţei Vasile.
Arhiva instanţei: adresa pe str. Ştefan cel Mare, nr. 54, jud. Vaslui. Programul arhivei/registraturii instanţei: 0900-1300. Debitor: SC Prodalcool SRLVaslui, CIF: CUI 14130906; J37/216/2001, sediul social în Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 2, jud. Vaslui.
Administratori judiciari: Cabinet individual de insolvenţă – Chirilă Ion, CIF RO 19634700, sediu în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 316, sc. A, parter, jud. Vaslui, Nr. matricol 1b 1899, tel/fax 0235319427, e-mail: lichidator.chirila@yahoo.com şi Ld Expert Grup IPURL Huşi, sediu în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr. 23, jud. Vaslui tel 0235481443.
Cabinet individual de insolvenţă Chirilă Ion şi Ld Expert Grup IPURL Huşi, în calitate de administratori judiciari al debitorului SC Prodalcool SRL Vaslui, conform Sentinţei civile nr. 23/F/28.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul 1111/89/2010, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin. (1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin. (2) din acelaşi act normative, notifică deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Prodalcool SRL Vaslui, prin sentinţa civilă nr. 23/F/28.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul 1111/89/2010.
Debitorul SC Prodalcool SRL Vaslui, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului SC Prodalcool SRL Vaslui, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 30.05.2010.
În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor 29.06.2010.
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar: Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 316, sc. A, parter, jud. Vaslui., Data: 21.06.2010, ora 1200 având ca ordine de zi:
1.Confirmare (desemnare) administrator judiciar.
2.Aprobarea onorariului administratorului judiciar în sumă de 2000 lei/lună;
3.Alegerea Comitetului Creditorilor;
4.Alegerea Preşedintelui Comitetului Creditorilor.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Vaslui/registrului societăţilor agricole/registrului asociaţiilor şi fundaţiilor /alte registre pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea deînscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 2.Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei. Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata