PROFESSIONAL ELECTRIC SHOP SRL (fosta ELMET ELECTRIC SRL) – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 10445057
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 09.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 35185/3/2014 Tribunal Bucuresti – Secţia a VII-a Civila Termen: 27.02.2015

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti

3.1. Debitor: SC PROFESSIONAL ELECTRIC SHOP SRL Cod unic de inregistrare: 10445057 Sediul social: Bucuresti-Sector 1, Soseaua Chitilei, nr. 41, parter. Număr de ordine în registrul comerţului: J40/3666/1998

4.Creditor: –

5.Administrator judiciar: ACSIS SOLV IPURL Cod de identificare fiscală: RO26383945 Sediul social: Bucuresti, sector 4, str. Olimpului nr.34, Corp B, parter, ap.2 Adresa de corespondenta: Bucuresti, sector 2, str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3 Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare: RFO II- 0418 din 18.12.2009 Tel: 0723.168.567 / 0723.665.645 Fax: 021.240.22.24 / 031.817.56.41 E-mail: [email protected]
Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Dumitrache Mihnea Alexandru

6.Subscrisa: ACSIS SOLV IPURL, în calitate de în calitate de administrator judiciar al debitorului SC PROFESSIONAL ELECTRIC SHOP SRL, conform Incheierii de sedinta din data de 24.10.2014 pronunţată de
Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII a Civila, în dosarul 35185/3/2014, în temeiul art. 71 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa. notifică:deschiderea procedurii de insolvenţa în procedura generala împotriva debitorului SC PROFESSIONAL ELECTRIC SHOP SRL, prin Incheierea de sedinta din data de 24.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII a Civila, în dosarul 35185/3/2014.

7. Debitorul SC PROFESSIONAL ELECTRIC SHOP SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, toate documentele contabile ale societatii si contractele în care aceasta a fost parte, lista cu bunurile mobile si imobile prevazuta de art.67 alin 1 lit. b care va contine si aratarea locului unde se afla acestea în fapt.

7.1. Creditorii debitorului SC PROFESSIONAL ELECTRIC SHOP SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 09.12.2014. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la Incheierea de deschidere a procedurii este de 15 zile de la prezenta notificare.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.12.2014.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolventa.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 23.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 23.01.2015.

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 05.01.2015. ora 16:00 la sediul ales al administratorului judiciar la adresa din str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, sector 2, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Confirmarea administratorului judiciar ACSIS SOLV IPURL, cu o remuneratie de 3.000,00 lei lunar exclusiv TVA, platiti din averea debitorului.
2. Desemnarea Comitetului Creditorilor si alegerea Presedintelui Comitetului Creditorilor;
3. Aprobarea concluziilor Rapoartelor intocmite de Administratorul judiciar în conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. 1 si art. 97 din Legea nr. 85/2006, depuse la registratura Tribunalul Bucuresti Sectia a VII- a Civila si publicate în Buletinul Procedurilor de Insolventa.

9. Comitetul creditorilor: Componenţa Comitetului creditorilor urmeaza a se stabili în cadrul primei sedinte a Adunarii creditorilor.

10. Deschiderea procedurii de insolventa se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de cauze de preferinta, în copii certificate.

Declaratia de creanta se va intocmi în doua exemplare astfel: un exemplar insotit de inscrisurile doveditoare ale creantei si exemplarul original al dovezii achitarii taxei judiciare de timbru (in valoare de 200 lei) la Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 35185/3/2014, cel de-al doilea exemplar insotit de toate inscrisurile doveditoare ale creantei si copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru, urmand a fi comunicat administratorului judiciar la adresa: Bucuresti-Sector 2, str. Viitorului nr.110, et.1, ap.3.

Este obligatoriu ca al doilea exemplar al declaratiei de creanta impreuna cu anexele la aceasta sa fie remis si administratorului judiciar.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila. Informatii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot gasi pe portalul instantei sectiunea „Informatii de interes
public”.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178.

În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata