PROIMOB SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului

CUI: 13196988
Data publicării în BPI: 04 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 25.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3258/83/2011, Tribunal Satu Mare, Secţia Comercială si Contencios Administrativ, Judecător sindic: Marta Rita Sălăjan.

2. Registratura instanţei: Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, judeţul Satu Mare.

3. Debitor: SC Proimob SRL ( societate în faliment, in bankruptcy, en faillite ), cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Drumul Careiului, nr. 160, judeţul Satu Mare, CUI 10021922, număr de înregistrare în registrul comerţului J30/770/1997.

4. Lichidator judiciar: Euro Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 17231786, sediul social Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, judeţul Satu Mare, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0108, Telefon  0361809462; 0361/809.460, prin reprezentant Dragos Virgil, Iancu Vasile Sorin.

5. Subscrisa Euro Insolv SPRL în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Proimob SRL conform sentinţei civile nr. 1083/F/28.10.2014 pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia Comercială si Contencios Administrativ în dosarul 3258/83/2011, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei , coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ: notifică:

6. Deschiderea procedurii falimentului în forma generală împotriva debitorului SC Proimob SRL prin sentinţa civilă nr. 1083/F/28.10.2014 pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia Comercială si Contencios Administrativ, în dosarul nr. 3258/83/2011.

6.2. Creditorii debitorului SC Proimob SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii asupra averii debitorului este 25.11.2014.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 16.12.2014.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele si drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar în tabelul suplimentar al creanţelor, de către debitor, creditori si orice altă persoană interesată este în termen de 5 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului suplimentar.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 13.01.2015.

Informaţii suplimentare:

1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar ” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3) Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare, sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata