RAMADA SRL – notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei

CUI: 2823879
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 04.12.2014

1. Date privind dosarul: număr dosar 3547/107/2014, Tribunal Alba, Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolvenţă, Judecător sindic: Gianina Cristinela Muntean.

2. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa I. Maniu, nr. 24, Alba Iulia, jud. Alba, nr. tel: 0258/813511, programul arhivă 9-13.

3. Debitor: S.C. RAMADA SRL, CUI 2823879, J01/1035/1992, cu sediul în Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 1, Jud. Alba.

4. Creditor: DGRFP BRASOV prin AJFP ALBA, Alba Iulia, str. Primăverii, nr. 10, Jud. Alba;

5. Administrato judiciar provizoriu: Dorca Insolv IPURL, CIF 29505680, sediul în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, bloc S 2, sc. B, ap. 1, jud. Alba, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0581, tel/fax: 0258813100.

6. Subscrisa: Dorca Insolv IPURL, reprezentată prin asociat coordonator ec. Dorca Ilie, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului S.C. RAMADA SRL conform Sentinţei nr. 858/F/17.10.2014, pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolvenţă, în dosarul 3547/107/2014, în temeiul art. 99 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică:

7. Deschiderea procedurii genrale a insolvenţei împotriva debitorului S.C. RAMADA SRL, prin Sentinţa nr. 858/F/17.10.2014, pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolvenţă, in dosarul 3547/107/2014.

7.1. Debitorul S.C. RAMADA SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 74 din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului S.C. RAMADA SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 04.12.2014. În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa /creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin Încheierea de intrare în procedura insolvenţei:

Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmire si publicare în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 11.12.2014. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este prevăzut de art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Termen pentru soluţionarea opoziţiilor prevăzute de art. 71 alin. (2) din lege este 09.01.2015.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar: din Alba Iulia str Vasile Alecsandri, nr 2, bloc S2 sc B, ap 1, parter, jud Alba, în 16.12.2014, ora 11:00, având ca ordine de zi: Informare privind stadiul procedurii; Desemnarea Comitetului Creditorilor; Confirmarea administratorului judiciar si stabilirea remuneratiei; Diverse.

9. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administrator judiciar provizoriu si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru conform art. 14 din OUG nr. 80/2013

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. (art. 75 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata