RODSTELL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17661325
Data emiterii: 27.04.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar: 2765/86/2010, Tribunalul Suceava.
2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava, număr de telefon: 0230/214948.
3.1.Debitor: SC Rodstell SRL Vatra Dornei, str. Mihail Sadoveanu, nr.1, bl.A, sc.B, ap.3, jud. Suceava, CUI: 17661325; J33/811/2005;
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL.
sediul: Mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, cod 700221, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel./fax: 0232-243.864, 0330-401589, e-mail: mrl_suceava@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar practician în insolvenţă: Mititelu Lenuta.
Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rodstell SRL Vatra Dornei, str. Mihail Sadoveanu, nr.1, bl.A, sc.B, ap.3, jud. Suceava, CUI: 17661325; J33/811/2005 numita conform Sentinţei nr.278/13.04.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr.2765/86/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
5.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Rodstell SRL, prin Sentinta nr.278/16.04.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr.2765/86/2010.
6.Debitorul SC Rodstell SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.Creditorii debitorului SC Rodstell SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 25.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat mai sus atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi din calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură.
7.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 15.06.2010. Termenul limita pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 22.06.2010.
7.3.Se notifică faptul că prima adunare a Creditorilor va avea loc Mun. Suceava, str. Mărăşeşti, nr.14, bl.A3, sc.A, ap.2, jud. Suceava, la data: 06.07.2010, ora 12.00, având ca ordine de zi:
A.Prezentarea situaţiei debitorului de către administratorul judiciar;
B.Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului creditorilor;
C.Confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic;
D.Stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar;
E.Punerea în discuţie a eventualelor propuneri de reorganizare a activităţii debitoarei pe bază de plan;
F.Supunerea spre aprobare (dacă este cazul) a raportului administratorului judiciar prin care se propune intrarea în faliment a debitorului;
G.Aprobarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, întocmit de administratorul judiciar.
8.Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
9.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor. (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata