ROLIDO TRADING AND CONTRACTING INTERNATIONAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 19227366
Data publicării în BPI: 21 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 29.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 12957/3/2014 Tribunal Bucuresti-Sectia a VII-a Civila; Judecator Sindic: Zamfir  Maria

2.Arhiva/registratura instanţei: Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti

3.1. Debitor: SC ROLIDO TRADING AND CONTRACTING INTERNATIONAL SRL sediul social str. Traian nr.234, Et.5, sector 2, CUI 19227366, J40/19025/2006;

3.2. Administrator special: Nedesemnat

4. Administrator judiciar: DASCAL INSOLVENCY SPRL CUI RO 33337380 Sediul: str. Erou Floruta Ion nr.19, sector 2, Bucuresti, inregistrata în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II – 0763, nr. Atestat 2A0763 tel./fax 0040.21.326.54.30; Tel.0040.31.405.64.93 E-mail insolventa@acdascal.ro

5. Subscrisa: DASCAL INSOLVENCY SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC ROLIDO TRADING AND CONSTRCTING INTERNATIONAL SRL, conform hotararii nr. 9692 din data de 14.11.2014,
pronunţată de Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 12957/3/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică:

6. Deschiderea procedurii generale de insolvenţa împotriva debitorului SC ROLIDO TRADING AND CONTRACTING INTERNATIONAL SRL prin hotararea nr. 9692 data de 14.11.2014 pronunţată de Tribunalul
Bucuresti-Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 12957/3/2014.

6.1. Debitorul SC ROLIDO TRADING AND CONTRACTING INTERNATIONAL SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii generale să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC ROLIDO TRADING AND CONTRACTING INTERNATIONAL SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.12.2014.În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.01.2015. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a acestuia. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.01.2015.

7. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, sector 3 pe data 21.01.2015 ora 1300 având ca ordine de zi :
-prezentarea situaţiei debitorului;
-desemnarea Comitetului creditorilor
-confirmarea administratorului judiciar;

8. Adunarea actionarilor:
Se notifică faptul că Adunarea generală a asociaţilor va avea loc în Bucuresti, Bd. Lucian Blaga nr.4, Et.8, sector 3, la data de 25.11.2014 ora 1300, având ca ordine de zi: desemnarea Administratorului special;

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă peadresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata