ROLLSTAG SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

38
CUI: 24648655
Data emiterii: 26.05.2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4710/86/2010, Tribunal Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 62, loc. Suceava, jud. Suceava, tel: 0230/214948, programul arhivei/registraturii instanţei: L-V, 9.00-13.00.
3.Debitor: SC Rollstag SRL, CIF 24648655, sediul social: str. Dragoş Vodă, nr. 22, cam. 2, loc. Suceava, jud. Suceava, nr. de ordine în registrul comerţului J33/1630/2008.
4.Lichidator judiciar: Accerr IPURL, CIF RO13152280, sediul social: str. Universităţii, nr. 19, bl.B, sc.a, ap.1, loc. Suceava, jud. Suceava, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: RSP 0102/2006, tel./fax: 0230/512.212, e-mail: accerrsuceava@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Muntean Elena Doina.
5.Subscrisa Accerr IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Rollstag SRL, conform încheierii nr. 56/18.05.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4710/86/2010, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: 6.Intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment având în vedere că debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare.
6.1.Debitorul SC Rollstag SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului SC Rollstag SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 20.07.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 28.09.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.10.2010.
7.Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidator judiciar din str. Universităţii, nr. 19, bl.B, sc.A, ap.1, Suceava, în data de 12.10.2010, ora 10.00, având ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar şi a retribuţiei de 1.500 lei/lunar; desemnarea Comitetului creditorilor; prezentarea raportului întocmit în baza prevederilor art.59 din Legea 85/2006, aprobarea raportului final în temeiul art.131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Nota: În cazul în care creditorii nu vor putea fi prezenţi, reprezentaţi legal la adunarea creditorilor sau nu vor transmite în scris votul cu privire la ordinea de zi până la data şi ora şedinţei, se consideră acceptul tacit faţă de ordinea de zi comunicată sau hotărârea luată de creditorii prezenţi, dacă sunt majoritari, după caz.
7.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News