ROMFRANCE MEDICAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 8900130
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 33242/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civilă, Bucuresti, Bd. Unirii, nr. 37, sector 3. Număr de telefon: 021/408.36.00, 0268/408.37.00 Programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 9:30-14:00.

3.Debitor: ROMFRANCE MEDICAL SRL, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 3, Intr. IULIU VALAORI, nr. 8, Etaj P, ap. 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8713/1996, având CUI 8900130

4. Administrator special: nu este desemnat

5. Creditori: conform anexă.

6. Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în Bucureşti, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor nr. 11A, parter, sector 3, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având cod de înregistrare fiscală RO 26171764, nr. tel. 021 3266.014, e-mail: [email protected]

7. Subscrisa, Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA Filiala Bucureşti SPRL în calitate de administrator judiciar al societăţii debitoare ROMFRANCE MEDICAL SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), desemnat prin încheierea pronunţată la data de 15.10.2014, în dosarul nr. 33242/3/2014 de către Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, în temeiul prevederilor art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică

8.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva societăţii debitoare ROMFRANCE MEDICAL SRL prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 15.10.2014, în dosarul nr. 33242/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti- Secţia a VII a Civilă si fixarea următoarelor termene limită:

Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii este de 15 zile de la notificare, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii societăţii debitoare ROMFRANCE MEDICAL SRL– 02.12.2014;
Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor – 22.12.2014;
Termenul de definitivare a tabelului de creanţelor – 16.01.2014;

9. Prima Adunare Generală a Creditorilor:

Se notifică faptul că prima şedinţă a Adunării Generale a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, situat în Bucuresti, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor nr. 11A, parter, sector 3, la data de 29.12.2014, ora 11.00, având ca ordine de zi:

1. Prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii;
2. Prezentarea activului si pasivului societăţii debitoare;
3. Desemnarea comitetului creditorilor si a presedintelui comitetului
4. Prezentarea si aprobarea concluziilor raportului privind cauzele si împrejurările care au stat la baza încetării de plăţi;
5. Confirmarea administratorului judiciar
6. Aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar;
7. Selectarea unui evaluator în vederea întocmirii raportului de evaluare al bunurilor aflate în patrimoniul societăţii debitoare ROMFRANCE MEDICAL SRL şi aprobarea ofertei acestuia.

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 coroborate cu dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele de constituire de cauze de preferinţă, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosarul cauzei nr. 33242/3/2014 sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă la adresa Bucuresti, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor nr. 11A, et. 4, sector 3.

Se recomandă comunicarea celui de al doilea exemplar şi la sediul administratorului judiciar, deoarece este posibil ca, datorită numărului mare de dosare aflate pe rolul Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, administratorul judiciar să nu intre în timp util în posesia tuturor declaraţiilor de creanţă.

În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii se va depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data de 15.10.2014, fiind aplicabile dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti. Cererea va fi însoţită de dovada, în original, a plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informaţii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot găsi pe portalul instanţei secţiunea „Informaţii de interes public”.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege (art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata