ROPAN OK SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 13467955
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 26.12.2014

1. Date privind dosarul: număr dosar: 3863/103/2014 – Tribunal Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal; Judecător sindic: Dumitreasa Cristinel.

2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr. 16, judeţ Neamţ; număr de telefon: 0233/212294; programul arhivei/registraturii instanţei: 08.00-12.30

3.1. Debitor: S.C. Ropan OK S.R.L.; Cod de identificare fiscală: 13467955; sediul social în Roman, str. Tirului, nr. 3, judeţ Neamţ; număr de ordine în registrul comerţului: J27/374/2000.

3.2. Administrator special: Nu este desemnat.

4. Creditor: DGFP Neamţ;

5. Administrator judiciar: Manager Cont S.P.R.L.; Cod de identificare fiscală: 20775923; sediul social: Roman, str. Cuza Vodă, bl. 23, ap. 11, judeţ Neamţ; număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: RFO 0147; tel./fax: 0233/740130; e-mail: [email protected] Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Teofănescu Cezar.

6. Subscrisa: Manager Cont S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Ropan OK S.R.L., conform Încheierii din data de 11.11.2014, pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 3863/103/2014, în temeiul art. 99 alin. (3) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura generală a insolvenţei.

7.1. Debitorul S.C. Ropan OK S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei este 26/12/2014. În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15/01/2015. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la creanţele înregistrate este 12/02/2015. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 19/02/2015.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Roman, str. Cuza Vodă, bl. 23, ap. 11, judeţ Neamţ în data de 20/01/2015, ora 12.00, având ca ordine de zi alegerea comitetului creditorilor, confirmarea practicianului în insolvenţă si stabilirea retribuţiei/onorariului acestuia;

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului (art. 75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata