ROSTEF CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 23928690
Data emiterii: 24.02.2010
Data publicării în BPI: 5.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar: 3132/103/2009; Tribunal Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător – sindic Maria Atudosiei.

2.Arhiva/registratura instanţei: Piatra Neamţ, Bd. Republicii, nr.16, judeţ Neamţ; tel. 0233/212294; programul arhivei/registraturii instanţei 08.00 – 12.30.

3.1.Debitor: SC Rostef Construct SRL, CIF 23928690; sediul social în com. Ion Creangă, sat Recea, str. Muncelului, nr.7, judeţ Neamţ; nr. de ordine în registrul comerţului J27/801/2008.

3.2.Administrator special: Nu este desemnat.

4.Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ.

5.Administrator judiciar: Manager Cont SPRL, CIF 20775923; sediul social: Roman, str. Cuza Vodă, bl.23, ap.11, judeţ Neamţ; nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale RSP0147; tel./fax: 0233/740130; E-mail: managercontsrl@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Teofănescu Cezar.

6.Subscrisa Manager Cont SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rostef Construct SRL, conform Sentinţei comerciale nr.119/F/10.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 3132/103/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Rostef Construct SRL, prin Sentinţa comercială nr.119/F/10.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 3132/103/2009.

Debitorul SC Rostef Construct SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 06.04.2010; În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 19.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 15.06.2010.

8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Roman, str. Cuza Vodă, bl.23, ap.11, judeţ Neamţ în data de 10.05.2010, ora 12.00, având ca ordine de zi prezentarea situaţiei debitorului şi desemnarea Comitetului creditorilor. Comitetul creditorilor: nu este desemnat. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata