SCIROM DEVELOPMENT SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrării în faliment

CUI: 1950572
Data publicării în BPI: 18 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Date privind dosarul: nr.454/99/2013, nr.în format vechi: 11/2013, Tribunal Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment- Judecător-sindic Roxana Barbir.

2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna, nr.1A, jud.Iaşi, Fax: 0332.435.501. Programul arhivei/registraturii instanţei: orele 9.00-13.00.

3.1. Debitor: SC Scirom Development SRL cu sediul în Iaşi, Str.Stejar, nr.54, jud. Iaşi, având număr de ordine în registrul comerţului J22/1240/1991, CUI: 1950572.

3.2. Administrator special: Nu a fost numit.

4.Creditor: SC Cet Iaşi SA

5.Lichidator judiciar: SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL, C.I.F. 20692097, cu sediul în Iaşi, Bd. Nicolae Iorga, nr.61, bl.F1, sc.C, ap.1, parter, jud.Iaşi, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă R.F.O.0026/2006, nr.matricol 2A0176, tel./fax 0232/260701, e-mail: [email protected], reprezentanţi Homoranu Gheorghe şi Grigorian Andreea- Gina.

6.Subscrisa: SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Scirom Development SRL conform Sentinţei Civile nr.1853/2014 din data de 11.11.2014, pronunţată de Secţia II Civilă- Faliment a Tribunalului Iaşi în dosar nr.454/99/2013, nr.în format vechi: 11/2013, în conformitate cu prevederile art.33 alin.6 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în faliment a SC Scirom Development SRL conform Sentinţei Civile nr.1853/2014 din data de 11.11.2014, pronunţată de Secţia II Civilă- Faliment a Tribunalului Iaşi în dosar nr.454/99/2013, nr.în format vechi: 11/2013.

7.1. Debitorul SC Scirom Development SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la notificare să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Scirom Development SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor este 29.12.2014. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 12.01.2015. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului preliminar de creanţe este 17.03.2015 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 17.03.2015.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar în Iaşi, Bd Nicolae Iorga, nr.61, Bl F1, sc C, Ap1.,parter, jud. Iaşi, în data de 19.01.2015, ora 11:00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia.

9.Adunarea asociaţilor: Se notifică asociatii societăţii debitoare faptul că va avea loc Adunarea Asociaţilor la sediul lichidatorului judiciar în Iaşi, Bd Nicolae Iorga, nr.61, Bl F1, sc C, Ap1.,parter,în data de 22.12.2014, ora 11:00, în vederea desemnării administratorului special.

Informaţii suplimenatare

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Iaşi Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului şi a bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata