SEMIRIV SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 8227417
Data emiterii: 08.04.2010
Data publicării în BPI: 01.05.2010

Date privind dosarul:, nr.dosar4291/40/2009; Tribunal Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic Axinte Lăcrămioara.
Arhiva instanţei arhivei instanţei;, str. Maxim Gorki, nr.8, jud. Botoşani, tel. 0231 511 739, programul arhivei instanţei de luni până vineri între orele 9°° – 13°°.
Debitor: SC Semiriv SRL CIF 8227417 sediul social Loc. Cătămărăşti Deal, jud. Botoşani, cod poştal 717178, nr. de ordine în registrul comerţului J07/84/1996.
Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă – Liahu Doru, CIF 24093171, sediul social Aleea Victoria, nr.5, bl.D17, ap.11, localitatea Dorohoi, jud. Botoşani, cod poştal 715200, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1 B 0230, tel. 0743 129 943, fax 0231 610250, e-mail: d_liahu@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant legal al administratorului judiciar Liahu Doru.
Subscrisa Cabinet individual de insolvenţă – Liahu Doru, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Semiriv SRL., conform sentinţei comerciale, nr.159 din data de 25 / 02 / 2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4291/40/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ notifică: Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Semiriv SRL, prin sentinţa comercială, nr.159 din 25/02/2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4291/40/2009. Debitorul SC Semiriv SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului SC Semiriv SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 22.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 20.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 17.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.06.2010. Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar situat în Dorohoi, Aleea Victoria, nr.5, bl.D17, ap.11, la data 26.05.2010, ora 11°° având ca ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea / înlocuirea administratorului judiciar şi aprobarea onorariului negociat cu comitetul creditorilor; prezentarea situaţiei debitoarei; aprobarea continuării perioadei de observaţie sau aprobarea intrării în faliment în procedură generală / simplificată; Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar ce diferă ca valoare funcţie de cuantumul creanţei astfel: Pentru creanţe de până la 100 lei inclusiv se aplică timbre judiciare de 0,30 lei, pentru creanţe ce au ca obiect o valoare mai mare de 100 lei, se aplică timbre judiciare de 1,50 lei, dacă valoarea este de peste 1.000 lei, se aplică timbre judiciare de 3,00 lei, iar dacă valoarea este de peste 10.000 lei, se aplică timbre judiciare de 5,00 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor în conformitate cu prevederile (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). Orice acţiune contrară reglementărilor în vigoare va fi sancţionată conform legii. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0743 129 943.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata