SEMN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 14116766
Data emiterii: 05.05.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 605/99/2010 (27/2010) Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător sindic Alexandru Miţică.
2.    Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N.Gane nr. 20 A, judeţul Iaşi, număr telefon 0232/215160, programul arhivei/registraturii: luni – vineri între orele 09.00 – 13.00.
3.1. Debitor: SC Semn SRL, CIF 14116766, cu sediul social în Iaşi, str.117, bl.F8, sc.A, et.3, ap.10, număr de ordine în registrul comerţului J 22/748/2001.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4. Creditor: AFP a mun. Iaşi, str. A.Panu nr. 26.
5. Lichidator judiciar: Lichidator Company 2003 SPRL, CIF RO 15228750, cu sediul social în Iaşi, şos. Arcu nr. 71, bl.T10, sc.A, ap.1, parter, judeţul Iaşi, înregistrat sub nr. 0057 în RSP–UNPIR, cu număr matricol 2A0178 în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă, tel/fax 0332/809395, 0723/247822, www.lichidator2003.ro, e-mail lichidatorcompany@yahoo.com, reprezentat prin coordonator ing. Diaconu Elena.
6. Subscrisa Lichidator Company 2003 SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Semn SRL conform Sentinţei comerciale nr. 386/S/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 605/99/2010 (număr format vechi 27/2010), în temeiul art.108 alin.1 şi art.109 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitorul SC Semn SRL, prin intrarea debitorului în faliment, dizolvarea şi ridicarea acestuia a dreptului de administrare, conform Sentinţei comerciale nr. 386/S/14.04.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus, cu obligaţia debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, actele prevăzute de art.28 alin.1 din Legea nr. 85/2006.
7.2. Creditorii debitorului SC Semn SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.06.2010. în temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.06.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar, este 20.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor şi definitivarea acestuia, este 01.09.2010 orele 11.00.
8. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, din Iaşi, str. N.Gane nr. 20 A, în data de 10.09.2010 orele 11.00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, al preşedintelui acestuia şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în suma de 39 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata