SEMOO INTER DISTRIBUTION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17592420
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:28.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 8954/3/2014, Tribunal Bucureşti – Secţia a VII-a Civila Termen: 11.02.2015

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucureşti

3.1. Debitor: SC Semoo Inter Distribution SRL, cod unic de inregistrare: 17592420, sediul social: Bucureşti-Sector 2, Strada Nicolae Cinea, nr. 12, număr de ordine în registrul comerţului: J40/1419/2009

4.Creditor: SC GARANTI BANK SA

5.Administrator judiciar: ACSIS SOLV IPURL, cod de identificare fiscală: RO26383945
Sediul social: Bucureşti, sector 4, str. Olimpului nr.34, Corp B, parter, ap.2
Adresa de corespondenta: Bucureşti, sector 2, str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3
Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare: RFO II- 0418 din 18.12.2009
Tel: 0723.168.567 / 0723.665.645Fax: 021.240.22.24 / 031.817.56.41, e-mail: acsissolv@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Dumitrache Mihnea Alexandru

6.Subscrisa: ACSIS SOLV IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC SEMOO INTER DISTRIBUTION SRL, conform Sentintei Civile nr. 8434 din data de 15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civila, în dosarul 8954/3/2014, în temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei notifică:

Deschiderea procedurii de insolventa în procedura generala împotriva debitorului SC SEMOO INTER DISTRIBUTION SRL, prin Sentinţă civilă nr. 8434 din data de 15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civila, în dosarul 8954/3/2014.

6.1. Debitorul SC SEMOO INTER DISTRIBUTION SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, toate documentele contabile ale societatii şi contractele în care aceasta a fost parte, lista cu bunurile mobile şi imobile prevazuta de art.28 alin 1 lit. b care va contine şi aratarea locului unde se afla acestea în fapt.

6.2. Creditorii debitorului SC SEMOO INTER DISTRIBUTION SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28.11.2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18.12.2014. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 05.01.2015. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.01.2015.

7. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 22.12.2014 ora 14:00 la sediul ales al administratorului judiciar la adresa din str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, sector 2, Bucureşti, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Confirmarea administratorului judiciar ACSIS SOLV IPURL cu o remuneratie în cuantumde 2.000,00 lei lunar exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 5% exclusiv TVA din sumele recuperate şi bunurile valorificate;

2. Desemnarea Comitetului Creditorilor şi alegerea Presedintelui Comitetului Creditorilor;

3. Aprobarea Concluziilor Rapoartelor intocmite de Administratorul judiciar în conformitate cu dispozitiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006, depuse la registratura Tribunalului Bucureşti – Sectia a VII-a Civila şi publicate în Buletinul Procedurilor de Insolventa.

8. Comitetul creditorilor: Componenţa Comitetului creditorilor urmeaza a se stabili în cadrul primei sedinte a Adunarii creditorilor.

9. Deschiderea procedurii de insolventa se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Declaratia de creanta se va intocmi în doua exemplare astfel: un exemplar insotit de inscrisurile doveditoare ale creantei şi exemplarul original al dovezii achitarii taxei de timbru (in valoare de 200 lei) la Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 8954/3/2014; cel de-al doilea exemplar insotit de toate inscrisurile doveditoare ale creantei şi copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru, urmand a fi comunicate administratorului judiciar la adresa: Bucureşti-Sector 2, str. Viitorului nr.110, et.1, ap.3.  Este obligatoriu ca al doilea exemplar al declaratiei de creanta impruna cu anexele la aceasta sa fie remis şi administratorului judiciar.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucureşti. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Informatii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot gasi pe portalul instantei sectiunea „Informatii de interes public”.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia actiunilor exercitate în cadrul procesului penal (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata