SERVICE – COSMETIC SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 16784141
Data emiterii: 26.03.2010
Data publicării în BPI: 19.04.2010

Date privind dosarul: număr dosar 130/89/2010, Tribunalul Vaslui, Judecător-sindic Agafiţei Vasile. Arhiva/registratura instanţei: Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui. Programul arhivei instanţei 0900- 1300.
Debitor: SC Service-Cosmetic SRL, CIF 16784141, sediul social în Huşi, str. Ştefan cel Mare, nr.7, jud. Vaslui, număr de ordine în registrul comerţului J37/650/2004.
Administrator special: nu are.
Creditor: Administratia Finantelor Publice Huşi.
Administrator judiciar: LD Expert Grup IPURL sediul social: Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0235470844, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.
Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Service-Cosmetic SRL Huşi, conform sentinţei civile nr.131/F/10.03.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 130/89/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62, alin.(1) şi urm. Lg. 85/2006, notifică: deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Service-Cosmetic SRL, prin sentinţa civilă nr.131/F/10.03.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 130/89/2010.
Debitorul SC Service-Cosmetic SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) Lg. 85/2006.
Creditorii debitorului SC Service-Cosmetic SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.05.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) Lg. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.06.2010.
Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 12.07.2010. Adunarea creditorilor: prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 25.06.2010 ora 1200, la sediul biroul administratorului judiciar din Huşi, Calea Basarabiei, nr.108B, jud. Vaslui, tel. 0235470844, cu următoarea ordine de zi:
1.confirmarea administratorului judiciar desemnat de instanţă; 2.desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 3.aprobarea raportului administratorului judiciar.
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Lg. 85/2006
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de timbru judiciar.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 Lg. 85/2006).
Citește și
1 Comentariu
  1. Cosmoprof spune

    Criza isi are actiunile sale in orice sfera de activitate!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata