SIGMA MONTAJ SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 12646200
Data publicării în BPI: 26 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 24.12.2014

Date privind dosarul: 3380, anul: 2014, Tribunal: Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător Sindic: Vasile Bratu. Debitor: SC Sigma Montaj SRL, cu sediul în Buzău, str. Răscoalei 1907, nr. 44, judeţul Buzău, număr de ordine în Registrul Comerţului: J10/45/2000, cod fiscal 12646200. Administrator judiciar: SP Bălescu & Asociaţii IPURL, CIF 20570065, sediul social: str. Unirii, bl. 19 F, ap. 3, Buzău, nr. înregistrare U.N.P.I.R: RFO II 0218, Tel. 0338/401365, Fax 0238/710565, e-mail: [email protected]

Subscrisa: SP Bălescu & Asociaţii IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC Sigma Montaj SRL, conform minutei din 12.11.2014 pronunţată de Tribunalul Buzău, Secţia a -II – a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 3380/114/2014, în temeiul art. 99 si art. 100 din Legea 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. 1 teza I, cu referire la art. 66 alin. (1) din acelasi act normativ notifică: Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului: SC Sigma Montaj SRL, conform minutei din 12.11.2014 pronunţată de Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 3380/114/2014.

Creditorii debitorului: SC Sigma Montaj SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul-limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. (1), ca fiind 10 zile de la primirea notificării de către fiecare creditor, precum si termenul de soluţionare a opoziţiilor.
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 24.12.2014.

Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum si menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă si va fi înregistrată la registratura Tribunalului Buzău. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei si ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei, inclusiv dovada în original a achitării taxei judiciare de timbru de 200 de lei. Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire si publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 16.01.2015.

Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât si în procedura simplificată.

Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 11.02.2015. Data primei sedinţe a adunării generale a creditorilor la data de 22.01.2015, la locul si ora comunicate de administratorul judiciar, având următoarea ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorulsindic si a onorariului acestuia sau alegerea unui alt administrator judiciar; alegerea comitetului creditorilor, format din 3-5 membri, în condiţiile art. 50 alin. (4) si art. 51 din lege; analiza raportului amănunţit asupra cauzelor si împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului, întocmit de administratorul judiciar în temeiul art. 97 alin. (1) din lege; probleme diverse, în care sens administratorul judiciar va convoca toţi creditorii.

Termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de 14.01.2015, completul S 5, orele 11.00, cu citarea părţilor. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă în temeiul art. 99 alin 1 se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău pentru efectuarea menţiunii.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestorase poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor.

Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate.

La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât si executările silite suspendate încetează.

Nu sunt supuse suspendării de drept: căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea deschiderii procedurii si nici acţiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului, acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor si/sau terţilor garanţi.

Nu sunt supuse suspendării acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei si/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. Pentru astfel de acţiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observaţie si de reorganizare, cerere de plată ce va fi analizată de către administratorul judiciar cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste creanţe să fie înscrise în tabelul de creanţe.

Împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula contestaţie cu respectarea art. 59 alin. (5), (6) si (7) (art. 75 alin. 1, 2 si 3 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata