SILL TOOL’S SRL – notificarea deschiderii procedurii de faliment

CUI: 22116414
Data publicării în BPI: 18 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 13849/3/2014 Anul 2014, Tribunalului Municipiului Bucuresti – Secţia a VII-a Civila, Judecător sindic Carmen Cosma.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul Unirii, nr. 37, Bucuresti, sector 3, programul arhivei/registraturii instanţei, Zilnic –orele 0930-1400

3.Debitor: SC SILL TOOL’S SRL – în faliment cu sediul social în Bucuresti, str. Racari nr. 12, Bl. 45, sc.1, Etj. 8, ap. 51, sector 3, cu datele de identificare J40/13631/2007 si CUI 22116414.

4.Creditori: SC Gradi Trading SRL – în faliment, prin lichidator judiciar BNS INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bucuresti, Blvd Basarabia nr. 106, Bloc D5, Scara A, sector 2.

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „Raileanu Dragos Ionut”, cu sediul în Bucuresti, Bd. Carol I nr. 70, corp. B, ap. 3, sector 2, certificat inregistrare în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO I-3920 cod de identificare fiscală 26294724, fax 0318149418,e-mail [email protected], nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridica Dragos Ionut Raileanu.

6. Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa „Raileanu Dragos Ionut”, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC SILL TOOL’S SRL – în faliment, conform sentintei civile nr. 9233 din data de 04.11.2014 pronuntata în dosarul nr. 13849/3/2014 pronuntata de Secţia a VII-a Civila a Tribunalul Bucuresti, în temeiul art. 25 raportat la art.108 alin (1) si art. 109 alin (1) si (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Intrarea în procedura de faliment prevazuta de Legea 85/82006 a debitorului SC SILL TOOL’S SRL – în faliment, conform sentintei civile nr. 9233 din data de 04.11.2014 pronuntata în dosarul nr. 13849/3/2014 pronuntata de Secţia a VII-a Civila a Tribunalul Bucuresti.

8. Debitorul SC SILL TOOL’S SRL – în faliment are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) cu exceptia celor prevazute de lit. e si lit e ale art. 28 din Legea privind procedura insolvenţei, lista cu numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora, indicand pe
cele nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii, sa predea lichidatorului judiciar gestiunea averii debitoarei

8.1. Creditorii debitorului SC SILL TOOL’S SRL – în faliment trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

8.2. Termenul pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 17.12.2014.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

8.2.1. Alte termene stabilite prin incheierea de sedinta:
Termenul limita de depunere de catre creditori, a opozitiilor la sentinta de intrare în faliment – 15 zile de la notificare, precum si termenul de solutionare a opozitiilor, care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora.
Termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante este 07.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 08.02.2015.

9. Adunarea creditorilor:
Conform dispozitiilor instantei, prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Carol I nr. 70, corp. B, ap. 3, sector 2, în data de 18.12.2014, Ora 12.00.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti / registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

10. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucuresti.

11.Urmatorul termen de judecata: 10.03.2015.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata