SIMONCUŢA SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 21909640
Data emiterii: 26.04.2010
Data publicării în BPI: 27.04.2010

1.    Date privind dosarul: 4486/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Adm. şi Fiscala, Judecător sindic: Temneanu Catalin Gheorghe.
2.    Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 62, Suceava, număr de telefon: 0230/214948, programul arhivei: L-V, 9-13.
3.    Debitor: SC Simoncuta SRL CUI: 21909640, nr. ordine ORC: J33/942/2007 cu sediul social în Falticeni, str. Republicii, bl.44, sc. C, ap.19, jud. Suceava.
4.    Lichidator judiciar: Euro Consulting SPRL, nr. RSP 0273/2006, CIF: 21047472 sediul: str. Turturelelor, nr. 11A, sector 3, Bucureşti, sediu ales pentru comunicari: Suceava, str. Tipografiei, nr. 1, camera 20, tel./fax:0230-214.432, e¬mail: [email protected], reprezentant- Av. Andi Gabriel Grosaru -asoc. coord.
5.    Subscrisa: Euro Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Simoncuta SRL conform SC nr. 253 din 09.04.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscala, în Dosar. nr. 4486/86/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.    Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SC Simoncuta SRL prin SC nr. 253 din 09.04.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscala, în Dosar. nr. 4486/86/2009. 6.1. Debitoarea SC Simoncuta SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitoarei SC Simoncuta SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului nascute în cursul procedurii este 05.05.2010. în temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 18.05.2010. Termenul pentru depunerea contestatiilor la creanţele nascute în cursul procedurii este 25.05.2010, iar termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii impotriva creanţelor este 08.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat este 22.06.2010.
7.    se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Suceava, str. Tipografiei, nr. 1, et. 1, cam. 20, în data de 03.05.2010, ora 10,00, având ca ordine de zi: -confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia în cuantum de 2.000 lei lunar exclusiv TVA; aprobarea valorificarii urgente a stocurilor de marfa perisabile prin negociere directa.
8.    Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata