SINERGIC GROUP INDUSTRY SRL (fosta SOCRATE SERV SRL) – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 6522658
Data publicării în BPI: 31 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 29.11.2014

1.Date privind dosarul: Număr dosar 4902/110/2014; Tribunal Bacău Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal; Judecător sindic:Pascaru Brîndusa

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Stefan cel Mare, nr. 4,loc. Bacău,jud. Bacău,Număr de tel 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30.

3.1.Debitor: SC Sinergic Group Industry SRL, Cod de identificare fiscală 6522658 sediul social în Bacău, str. Stefan cel   Mare, nr. 22, ap. 80, jud. Bacău. Număr de ordine în registrul comerţului J4/1917/1994

3.2.Administrator special:nu a fost desemnat.

4. Creditor:

5.Administrator judiciar:Ionescu si Asociaţii SPRL cu sediul profesional,str. Mioriţei, nr 2,loc. Bacău, jud. Bacău atestat sub nr. RFO II -0661/2013,Tel./fax 0334/417350,E-mail [email protected],Reprezentant administrator judiciar Asociat coordonator Ionescu M. Adrian

6. Ionescu si Asociaţii SPRL, în calitate de Administrator judiciar al debitorului SC Sinergic Group Industry SRL, conform Încheierii din data de 15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 4902/110/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si alin. (3) si art. 100, alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei Notifică:

7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Sinergic Group Industry SRL prin Încheierea din data de 15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în Dosarul 4902/110/2014.

7.1.Debitorul SC Sinergic Group Industry SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Sinergic Group Industry SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.11.2014
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.12.2014.
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 13.01.2015.

8. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la adresa: Bacău, str. Mioriţei nr 2, jud. Bacău, Data 24.12.2014, Ora 10.00 având ca ordine de zi: prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar conform art.92 si art.97; desemnarea Comitetului Creditorilor;confirmarea/desemnarea administratorului judiciar si a onorariului acestuia;probleme diverse.

9.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat.

Informaţii suplimentare:

1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei

2.Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3.Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata