SINOEURO DEVELOPMENT COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16335673
Data publicării în BPI: 16 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 13.11.2014
1.Date privind dosarul: Nr.548/114, anul 2014, Tribunal Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal Judecător sindic: Eugen Irimia

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str.N. Bălcescu, nr. 8, Buzău, Număr de telefon 0238/ 726097, programul arhivei instanţei: zilnic 9-13, sâmbăta si duminica închis.

3.Debitor: SC Sinoeuro Development Com SRL – în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, Cod de identificare fiscală 16335673, sediul social: com. Pârscov, jud. Buzău, Număr de ordine în registrul comerţului: J10 /345 /2004

4.Creditori: DGRFP Galaţi prin AJFP Buzău,

5.Lichidator judiciar: Eva Cont IPURL, CIF 20666284, sediu: Buzău, str. Piaţa Daciei, bl. E, sc. D, ap. 5 bis, parter, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO 0220, Tel/Fax 0238/711126, E-mail: [email protected], Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Rosioru Vartan

6.Subscrisa, Eva Cont IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Sinoeuro Development Com SRL, conform Sentinţei nr.1001/2014 din data de 30.09.2014, pronunţată de Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 548/114/2014, în temeiul art. 108 alin (1) si art. 109 alin (1)si (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Sinoeuro Development Com SRL, prin Sentinţa nr.1001/2014 din data de 30.09.2014, pronunţată de Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 548/114/2014.
Conform Sentinţei nr.1001/2014 din data de 30.09.2014, pronunţată de Tribunalul Buzău, în dosarul 548/114/2014, Instanţa: „dispune începerea procedurii falimentului SC Sinoeuro Development Com SRL. si dizolvarea acestuia. Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului”. Debitorul SC Sinoeuro Development Com SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Creditorii debitorului SC Sinoeuro Development Com SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 13.11.2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 12.12.2014. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 29.12.2014.

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii si pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 09.01.2014.

Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Buzău.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei modificată si completată). Termen de fond: 04.11.2014

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata