SIRETUL PASCANI SA – notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului

CUI: 1997826
Data publicării în BPI: 02 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 29.12.2014

1.Date privind dosarul: dosar numar 2746/99/2010 (nr.vechi 192/2010), Tribunalul IASI– Secţia Comercială si de contencios administrativ, Judecător sindic magistrat Nicoleta Lenuța Zaharia.

2. Arhiva/ registratura instanţei: Mun.Iasi, Str. N.Gane nr. 20A, jud. Iasi. Programul arhivei instanţei 0900- 1300.

3.1. Debitor: SC SIRETUL PASCANI SA, cod de identificare fiscală 1997826 sediul social in Pascani, Str.Moldovei nr.19, Jud. Iasi Număr de ordine în registrul comerţului J22/254/1991

3.2. Administrator special : P&A Recovery Management SRL

4. Administrator judiciar: CAPITAL INSOL SPRL Filiala Iasi, cod de identificare fiscală 26378612, sediul in Iasi, Str. Pacurari nr.123, Bl. 602,Sc.B, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0420 tel. 0232/411277 , Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică : Moraru Gheorghe, numar matricol 1C 3174,5. Subscrisa : Capital Insol SPRL Filiala Iasi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC SIRETUL PASCANI SA, conform Sentinţei Civile nr. 1899/2014 din 13.11.2014 pronunţată de Tribunalul IASI– Secţia Comercială si de contencios administrativ, în dosarul 2746/99/2010 (nr.vechi 192/2010), în temeiul art. 61 alin (1) si (2), art. 62 alin (1) si din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică

6. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC SIRETUL PASCANI SA, prin Sentinţa Civilă nr. 1899/2014 din 13.11.2014 pronunţată de Tribunalul Iasi –Secţia a II a Civilă – Faliment, în dosar nr. 2746/99/2010 (Număr în format vechi 192/2010).

6.1. Debitorul SC SIRETUL PASCANI SA, are obligaţia să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei.

In conformitate cu prevederile art. 147 din Legea Insolvenţei nr.85/2006: ”Refuzul debitorului persoana fizică sau al lichidatorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoana juridica,de a pune la dispoziţie judecătorului sindic,Lichidatorului judiciar sau lichidatorului,in condiţiile prevăzute la art. 35,documentele si informaţiile prevăzute la art. 28 alin (1) lit.a-f ori impiedicarea acestora, cu rea credinţă, de a intocmi documentaţia respectivă se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda”.

6.2. Creditorii debitorului SC SIRETUL PASCANI SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de depunere a creanţelor nascute după data deschiderii procedurii asupra averii debitorului este 29.12.2014.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului;

Termenul pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar de creante este 19.01.2015;
Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii la 02.02.2015
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 26.02.2015;
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 02.03.2015.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat Lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru Lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata