SMART SERVICE SRL – notificare privind începerea procedurii de faliment

18
CUI: 7779464
Data emiterii: 20.02.2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1. Date privind dosarul: numar dosar 899/99/2009 (format vechi 51/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial faliment, Judecător-sindic Miţică Alexandru.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. N. Gane, nr.20A, Iaşi, tel.0232/211265, programul arhivei/registraturii instanţei 9-14. 3.Debitor: SC Smart Service SRL, CIF 7779464, cu sediul în Tg. Frumos, str. Cuza Vodă nr.54D, judeţul Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/1386/1995.
5.Lichidator judiciar Compania Experţilor Lichidatori IPURL, CIF RO 20692372, cu sediul social în str. A.Vlaicu, nr.75, jud. Iaşi, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 198, tel/fax 0232/264821, e¬mail iasi_cel@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Michichiuc Neculai.
6.Subscrisa Compania Experţilor Lichidatori IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Smart Service SRL, conform sentinţei comerciale nr.443/S/28.04.2010, pronunţată de Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 899/99/2009 (nr. în format vechi 51/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
Începerea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Smart Service SRL prin sentinţa comercială nr.443/S/28.04.2010, pronunţată de Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 899/99/2009 (nr. în format vechi 51/2009).
Creditorii debitorului SC Smart Service SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei născute în cursul procedurii este 16.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termen limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 16.07.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 19.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar al creanţelor şi pentru consolidarea tabelului la data de 01.09.2010.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News