SOCIETATEA AGRICOLA AGROSEM CIOHORANI – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 14615386
Data emiterii: 31.03.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 6022/99/2009 (format vechi 436/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Artenie Dan.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, jud. Iaşi, număr de telefon 0232/248000.
3.Debitor: Societatea Agricolă Agrosem Ciohorăni, cu sediul social în sat Ciohorăni, comuna Mirosloveşti, jud. Iaşi; număr de ordine în Registrul Societăţilor Agricole de pe lângă Judecătoria Paşcani 1/SA/1991, cod unic de înregistrare 14615386.
4.Creditor: D.G.F.P. a jud. Iaşi.
5.Administrator judiciar: Solvens SPRL Iaşi, nr. de înregistrare RSP 0149, nr. matricol 2A0274, b-dul Tudor Vladimirescu nr.87, sc.B, ap.1, parter, jud. Iaşi, cod poştal 700401, tel/fax 0232/433533, mobile 0731337747, 0744609310, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Apostul Dumitru.
6.Subscrisa: Solvens SPRL Iaşi, în calitate de administrator judiciar al debitorului Societatea Agricolă Agrosem Ciohorăni, conform Sentinţei Comerciale din data de 25 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul nr.6022/99/2009 (format vechi 436/2009), în temeiul art.61 alin.1 şi/sau alin.2 şi art.62, alin.l şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.1 şi art.28, alin.1 sau, după caz, art.33 alin.4 sau alin.6, art.35 şi art.28, alin.2 din acelaşi act normative, notifică:
7.Intrarea debitoarei în procedura generală a insolvenţei având în vedere că prin sentinţa comercială din data de 25 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment în dosarul nr. dosar 6022/99/2009 (format vechi 436/2009), s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei Societatea Agricolă Agrosem Ciohorăni.
7.1.Debitoarea Societatea Agricolă Agrosem Ciohorăni, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei. 7.2.Creditorii debitorului Societatea Agricolă Agrosem Ciohorăni, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este de 25.05.2010. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţelor deţinute împotriva debitorul. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este de 25.06.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 23.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 02.09.2010, ora 1100. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este de 02.09.2010. Se convoacă Sedinţa Adunării creditorilor la data de 10.09.2010, ora 1100, la sediul Tribunalului Iaşi, judecător-sindic, str. N. Gane nr.20A, jud. Iaşi.
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei; Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate; Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 1,5; 3,00 sau 5,00 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata