SPORTING CLUB SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

4

CUI: 17343615
Data publicării în BPI: 28 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1402/89/2014, Tribunal Vaslui, Secţia Civilă, Judecător sindic: Adina Alexandru;

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Stefan cel Mare, nr. 54, mun. Vaslui, jud. Vaslui Număr de telefon 0235/311032, programul arhivei/registraturii instanţei: 9-13.

3.Debitor: SC Sporting Club SA Vaslui. Cod de identificare fiscală 17343615, sediul social: loc. Vaslui, str. Decebal, nr. 1, jud. Vaslui; Număr de ordine în registrul comerţului J37/223/2005.

4.Creditor:

5.Administrator judiciar Estconsult I.P.U.R.L. Husi, Cod de identificare fiscală RO 20657197; sediul social: mun. Husi, jud. Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 32; nr. de înregistrare UNPIR RSP 0155. Tel: 0335/566.035; 0727.850.575; Fax: 0335/814.103; E-mail: estconsult@yahoo.com; Site: www.estconsult.ro.

6.Subscrisa Estconsult I.P.U.R.L. Husi în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Sporting Club SA Vaslui reprezentat legal prin ing. Iacob Liviu, conform Sentinţei Civile nr. 510/F/22 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Vaslui, secţia civilă, în dosarul 1402/89/2014, în temeiul art. 31 alin. (1), art. 34 si art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei: notifică

7. Intrarea debitorului în procedura generală de insolvenţă, având în vedere că: a fost admisă cererea formulată de creditorii Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui si SC Comprest SA Vaslui în contradictoriu cu debitoarea SC Sporting Club SA Vaslui, privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei;

7.1. Creditorii debitorului SC Sporting Club SA Vaslui, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 20.11.2014.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.1.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.12.2014.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 24.12.2014.

8. Se convoacǎ prima Adunare a creditorilor în data de 14.12.2014, ora 1200 la sediul administratorului judiciar, din mun. Husi, str. 1 Decembrie, nr. 32, jud. Vaslui, având următoarea ordine de zi:

1. desemnarea comitetului creditorilor si a presedintelui acestuia;
2. confirmarea administratorului judiciar si a onorariului;
3. probleme diverse.

9. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

Informaţii suplimentare:

) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei” cu respectarea dispoziţiilor art. 64 si art. 65 din Legea privind procedura insolvenţei.

2) Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3) Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata