ŞTEF LINE INTENAŢIONAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18201759
Data emiterii: 06.05.2010
Data publicării în BPI: 12.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 5384/99/2009 (410/2009) Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Brânduşa Daniela Grădinaru.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, jud. Iaşi, tel./fax: 0232/211265/215160, programul arhivei/registraturii: luni – vineri între orele 09.00 – 13.00.
3.1.Debitor: SC Ştef Line Internaţional SRL, CIF 18201759, cu sediul social în satul Cozmeşti, com. Stolniceni – Prăjescu, jud. Iaşi, nr. de ordine în registrul comerţului J22/3013/2005.
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori: SC Goldim SRL, cu sediul în localitatea Moacşa, nr.360, jud. Covasna.
5.Administrator judiciar: Lichidator Company 2003 SPRL, CIF RO15228750, cu sediul social în Iaşi, şos. Arcu nr.71, bl.T10, sc.A, ap.1, parter, jud. Iaşi, înregistrat sub nr.0057 în RSP–UNPIR, nr.matricol 2A0178 în tabloul practicienilor în insolvenţă, tel./fax: 0332/809395, 0723/247822, www.lichidator2003.ro e-mail: lichidatorcompany@yahoo.com, reprezentat prin coordonator ing. Diaconu Elena.
6.Subscrisa Lichidator Company 2003 SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Ştef Line Internaţional SRL, conform Sentinţei comerciale nr.373/S/13.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia comercial faliment, în dosarul 5384/99/2009 (410/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Ştef Line Internaţional SRL, prin Sentinţa comercială nr.373/S/13.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia comercial faliment, în dosarul nr.5384/99/2009. 7.1.Debitorul SC Ştef Line Internaţional SRL are obligaţia să predea până la data de 26 aprilie 2010 actele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, administratorului judiciar.
7.2.Creditorii debitorului SC Ştef Line Internaţional SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 11 iunie 2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12 iulie 2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 27 august 2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 07 septembrie orele 11.00. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 09 septembrie 2010.
8.Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Iaşi, Secţia comercial faliment, din Iaşi, str. N.Gane nr.20 A, în data de 16 iulie 2010 orele 12.00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia.
9.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata