STORM ELECTRIC CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 24327850
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 14.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 5983/108/2012, aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia Civilă. Judecător sindic: Liliana Sodinca.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, B-dul. General Vasile Milea, nr. 2-4, Jud. Arad. Programul Arhivei: Luni – Vineri: 830-1230; Joi: 830-1230 – 1300-1500. Programul registraturii instanţei: Luni – Vineri: 830-1230. Joi: 830-1230 – 1300- 1500

3.Debitor: SC STORM ELECTRIC CONSTRUCT SRL cu sediul în Arad, str. Clujului, nr. 179/A, Bl. 87, et. 4, ap. 18, Jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1473/2008, având CUI 24327850;

4. Lichidator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL societate civilă profesională, practician în insolvenţă cu sediul în Arad, str. Salacz Gyula, nr. 3A, Jud. Arad, înregistrată în registrul societăţilor profesionale al UNPIR sub nr. RFO 0324, având CIF RO 22515989 tel: (0357)428 897, reprezentată prin practician în insolvenţă Scrob Adriana Mihaela;

5. Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului, SC STORM ELECTRIC CONSTRUCT SRL desemnat prin Sentinţa civilă nr. 934 din data de 09.10.2014, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul 5983/108/2012: Notifică

6. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC STORM ELECTRIC CONSTRUCT SRL desemnat prin Sentinţa civilă nr. 934 din data de 09.10.2014, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul 5983/108/2012;

6.1. Debitorul SC STORM ELECTRIC CONSTRUCT SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC STORM ELECTRIC CONSTRUCT SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa  credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor creanţelor nascute în cursul procedurii este data de 14.11.2014. In temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Alte termene stabilite: Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii (20.09.2012 – 09.10.2014), întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este data de 12.12.2014.

Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva creanţelor născute în cursul procedurii este de 5 zile de la data publicării acestui tabel în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termenul limită pentru întocmirea si afisarea tabelului definitive consolidat al creanţelor la data de 09.01.2015.

În termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări, pentru motive întemeiate, creditorii pot face opoziţii la deschiderea procedurii.

7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii debitoare SC STORM ELECTRIC CONSTRUCT SRL se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65, alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate si va fi depusă la dosar sau transmisă prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidator judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Arad. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata