SUMIR SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată

CUI: 14417750
Data emiterii: 20.04.2010
Data publicării în BPI: 21.04.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 7720/99/2009 (508/2009); Tribunalul Iasi-Secţia Comercial Faliment.
2.    Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr. 20A, număr de telefon/fax 0232/215160.
3.    Debitor: SC Sumir SRL, cu sediul în municipiul Iasi, Sos. Nicolina nr. 57 bloc 978A sc. A etaj 6 ap. 33, Numar de ordine în registrul comerţului sub nr. J22/110/2002, cod unic de inregistrare 14417750.
4.    Creditori: Administratia Finanţelor Publice a Municipiului Iasi.
5.    Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iasi; CIF RO 20749991; Sediu în Iaşi, str.Anastasie Panu nr. 13, bloc „Ghica Voda” nr. 3A, mezanin, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0025/2006; tel./fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ec. Apetrei Mărioara.
6.    Subscrisa: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iasi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Sumir SRL, conform sentintei din data de 13.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iasi – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 7720/99/2009 (508/2009), notifică:
7.    7. Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitorului SC Sumir SRL, dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acestuia prin sentinta din data de 13.04.2010.
7.1. Debitorul SC Sumir SRL are obligaţia ca în pana la data limită de 23.04.2010 sa predea lichidatorului judiciar intreaga gestiune a debitoarei, impreuna cu actele şi informatiile prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, asa cum prevede art.35 coroborat cu art.44 din Legea 85/2006, documente pe care are obligatia sa le depuna şi la dosarul cauzei.
7.2. Creditorii debitorului SC Sumir SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 07.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.06.2010.Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 18.06.2010.Termenul pentru solutionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 29.06.2010, ora 11.00. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.06.2010.
8.Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, la data de 21.06.2010, ora 12.00, având ca ordine de zi: desemnarea lichidatorului judiciar definitiv şi stabilirea remuneraţiei acestuia, alegerea comitetului creditorilor şi desemnarea presedintelui comitetului şi orice alte aspecte necesare derulării procedurii.
9.    Deschiderea procedurii falimentului în forma simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi constatarea dizolvarii debitorului se notifică, conform Cod proc.civ., debitorului, creditorilor şi ORC Iasi pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se publica în BPI şi intr-un ziar de larga circulatie.
10.    Lichidatorul judiciar convoacă, în temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006, Adunarea Generală a Asociatilor SC Sumir SRL în vederea desemnarii administratorului special, la data de 03.05.2010, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar. în cazul în care asociatii debitoarei nu se vor prezenta la prima convocare AGA, aceasta va fi reprogramată pentru data de 10.05.2010, 11.00, la sediul lichidatorului judiciar.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata