TAO MET SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 12078933
Data emiterii: 14.05.2010
Data publicării în BPI: 25.05.2010

Termen: 30.07.2010.
1.    Date privind dosarul: Număr: 4404/103/2009, Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător – sindic Dumitreasa Cristinel.
2.    Registratura instanţei: Bd. Republicii, nr.16, P. Neamţ, jud. Neamţ. Programul arhivei/registraturii instanţei ora 0900 – 1300.
3.Debitor: SC Tao Met SRL, CUI 12078933, sediul în localitatea Roznov, str. Bistriţei, nr.497 (nr. 20), jud. Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului J27/223/1999.
4.Creditori: SC Romkraft SA, cu sediul în Galaţi, Bd. George Coşbuc, nr.17, bl. M2, ap. 1, jud. Galaţi; ITM Neamţ. 5.Lichidator judiciar: Pavel Management IPURL, Bd. Republicii, bl. 72, ap. 3, parter, Roman, jud. Neamţ, CIF 20693785, RSP 0003, telefon 0723536228, fax 0233740882, e-mail pavelpfa@yahoo.com, site www.pavelmanagement.ro, prin reprezentant legal Pavel Vasile.
6.Subscrisa Pavel Management IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tao Met SRL, conform sentinţei din 30.04.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul mai sus menţionat, în temeiul art.61 alin.(1) Legea privind procedura insolvenţei, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:
– debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite, nu a depus un plan de reorganizare;
– a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform sentinţei din 30.04.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul menţionat mai sus.
7.1. Debitorul SC Romkraft SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Romkraft SA, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 04.06.2010.
În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 18.06.2010.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 02.07.2010.
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în timpul procedurii este 30.07.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 13.08.2010.
8.1. Deschiderea procedurii de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
1.    În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
2.    Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3.    Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4.    Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,35 lei. Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata