TEHNO MAS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17007739
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.10.2014
1. Date privind dosarul: nr. dosar 8015/97/2012 Tribunal Hunedoara, Secţia Comercială si de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător-sindic: Iftimus Adina Camelia.

2.Arhiva/registratura instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 830–1300.

3.1. Debitor: SC Tehno Mas SRL, cod de identificare fiscală RO 17007739 cu sediul social în Hunedoara, str. Serei, nr.31, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J201847/2004.

3.2. Administrator special: Ciorogar Cornel Ioan

4. Creditori: lista anexă

5.Administrator judiciar: SP Activ Insolv Expert IPURL, cod de identificare fiscală RO 21549681, cu sediul social in Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, etaj 2, camera 47-48, jud. Hunedoara, membră UNPIR, număr de înregistrare in Registrul formelor de organizare sub nr RFO II-0303, tel/fax: 0254/218070, 0723/320990, nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Cor Mihaela

6.Subscrisa SP Activ Insolv Expert IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tehno Mas SRL, conform sentinţei comerciale nr. 787/F/18.09.2014 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia Comercială si de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 8015/97/2012, în temeiul art. 107 alin. 1 si art. 108 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii falimentului prevăzută de Legea nr.85/2006 împotriva debitorului SC Tehno Mas SRL, prin sentinţa nr. 787/F/2014 din data de 18.09.2014 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia Comercială si de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 8015/97/2012.

7.1 Creditorii debitorului SC Tehno Mas SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului născute în cursul procedurii este 31.10.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor si întocmirea tabelului suplimentar este data de 28.11.2014.

Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar data de 12.12.2014.

Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat este 22.12.2014.

8. Intrarea debitorului în procedura de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare.

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorul judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata