TENERIFE SAFETY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18798410
Data emiterii: 10.05.2010
Data publicării în BPI: 12.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 3017/110/2009, Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Maria Oborocianu.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare nr.4, mun. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234/574344, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 10,00 -13,00.
3.Debitor: SC Tenerife Safety SRL, sediul social: or. Comăneşti, str. Crinului, nr.15, jud. Bacău, număr de ordine în Registrul Comerţului J04/962/2006, CUI RO 18798410.
4.Administrator judiciar: Lichidator Instant Expert SPRL, Înregistrat în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. RSP 0137, sediul social: str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, Bacău, jud. Bacău, tel./fax:0234/581515, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar-persoană juridică: Guţu Romel.
5.Subscrisa Lichidator Instant Expert SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Tenerife Safety SRL, conform Sentinţei civile nr.494 pronunţate în şedinţa publică din 23.04.2010 de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr.3017/110/2009, în temeiul art.61 şi 62 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Tenerife Safety SRL, prin Sentinţa civilă nr.494 din 23.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr.3017/110/2009.
7.1.Debitorul SC Tenerife Safety SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dispoziţia administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, sub sancţiunea prevăzută de art.44 din acelaşi act normativ.
7.2.Creditorii debitorului SC Tenerife Safety SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21.06.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la expirarea termenului menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa respectivă.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este în data de 21.07.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este în data de 09.08.2010. Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor este în data de 20.08.2010. Termenul de continuare a procedurii este la data de 03.09.2010, ora 09:00, CF3.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Lichidator Instant Expert SPRL din Bacău, str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. Bacău, la data de 23.07.2010 ora 14, prezidată de administratorul judiciar, având ca ordine de zi: prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment prin procedura simplificată; alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art.16 alin.(4) şi art.17 din lege; confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic; probleme diverse;
La Adunarea creditorilor va participa un reprezentant al salariaţilor.
9.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata